SFV:s bokserie

Varje höst strävar vi till att ge ut två biografier över finlandssvenska personligheter i vår bokserie. På Bokmässan i Helsingfors 2019 lanserade vi en biografi över Evy Björkman. I boklistan finns även tidigare utgivning.

Vi ordnar regelbundet buigrafisymposier och biografikvällar.

Prenumerera på nyhetsbrevet.

Biografierna beställer och betalar du direkt på www.boklund.fi
Kan du inte beställa över nätet? Ring in din beställning på 044-3788 363

Bibliotek (som erhåller våra biografier gratis) och återförsäljare: e-posta info@boklund.fi

Fråga även efter de senaste utgåvorna i välförsedda bokhandlar. I Helsingfors säljer även Old Times på Annegetan 12 utvalda biografier. Blädderexemplar hittar du i SFV-huset G18 i Helsingfors på Georgsgatan, samt i Åbo och Vasa på SFV-kanslierna.

Sigbritt Backman
”Under fru Björkmans ledning”
Evy Björkman - folkbildare, skribent och husmor

Då Evy Björkman (1876–1960) gick i pension vid 80 års ålder år 1956, hade hon arbetat för ungdomsrörelsen och det fria bildningsarbetet i nästan 50 år. Sigbritt Backman beskriver ingående hur Björkman arbetade för flera olika aktörer inom det fria bildningsarbetet, utgående från hur Björkmans roll som folkbildare och kvinna tog form genom olika engagemang och personliga kontakter. Evy Björkman skapade ett kontaktnät som i geografisk bemärkelse omfattade hela Svenskfinland, och även kretsar inom det fria bildningsarbetet i Sverige. Hon hade kontakter inom ungdomsrörelsen, det fria bildningsarbetet och den akademiska världen, och stod ständigt i kontakt med folk inom föreningarna, med föreläsare, med studiecirkelfolk och med åhörare på olika sammankomster. Målsättningen var alltid den samma: att genom föreläsningar, kurser och studiecirklar sprida bildning och kunskap till den svenskspråkiga befolkningen i Finland, speciellt till ungdomen.

SFV:s biografiserie, nr 16
Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner 221
ISBN 978-952-7076-41-5 

 

Pärmen till biografin över Evy Björkman

191 sidor, illustrerad. Klicka pärmen för stor bild.

Raili och René Gothóni
Rafael Karsten – bland indianfolk i Sydamerika

I sin biografi över etnologen och religionsforskaren Rafael Karsten (1879–1956) hittar René och Raili Gothóni tre sammanbindande teman: religion, äventyr och utanförskap – alla med rötter i Karstens barndom och uppväxt. Hans äventyrliga, djupgående och banbrytande forskning bland indianfolken i Sydamerika ledde till stor popularitet, men senare anpassade han sig inte till utvecklingen inom antropologin och sociologin, och blev en outsider inom den akademiska världen.

SFV:s biografiserie, nr 15
Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner 218
ISBN 978-952-7076-38-5 

Beställ

Rafael Karsten-pärmen

290 sidor, rikt illustrerad. Klicka pärmen för stor bild.

Camilla Granbacka
Sigrid Schauman — med palett och penna

Sigrid Schauman (1877–1979) var kvinna, bildkonstnär, kritiker, ensamförsörjare och modernist under en tid som inte gynnade en sådan rollblandning. Som konstnär intresserade hon sig mer för färg än för form; både landskapen och porträtten är särpräglade och sensibla. Camilla Granbackas heltäckande biografi visar hur Schauman utvecklades ännu som 80-åring, och hur hon på äldre dar anammade ett rätt burdust sätt att umgås, troligtvis för att hon i själva verket var en rätt blyg person.

SFV:s biografiserie, nr 14
Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner 215
ISBN 978-952-7076-36-1 

Beställ

Sigrid Schauman-pärmen

264 sidor, mycket rikt illustrerad. 225x220 mm.
Klicka pärmen för stor bild.

Lena von Bonsdorff
I väntan på Herkules
Martin Wegelius - banbrytande musikpedagog

Martin Wegelius (1846–1906) grundade Hel­sing­fors Musikinstitut, föregångaren till Sibelius-Akademin. Men hans egna ambitioner som tonsättare och dirigent överskuggades av personliga motsättningar under det nationella identitets­sökandet i slutet av 1800-talet. Lena von Bonsdorffs biografi visar att Martin Wegelius envisa kamp i ett svartvitt ideologiskt klimat kan vägleda oss även i dagens polariserade identitetsdiskussion.

Musikpedagog Lena von Bonsdorff har även verkat som kördirigent (Akademiska Damkören Lyran), musikredaktör (Hbl) och frilansskribent. Vid Martin Wegelius-institutets sommarkurser verkade hon i många år som lärare i teori och körledning. Hon har tidigare utkommit med biografier över tonsättaren och dirigenten Nils-Eric Fougstedt Barfota i cylinder (Söderströms 2001) och Roger Lindberg Mentor, mecenat, musikhandlare (Schildts & Söderströms 2012).

SFV:s biografiserie, nr 13
Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner 213
ISBN 978-952-7076-32-3 

Beställ

Läs mera om boken

Martin Wegelius-pärm

396 sidor, rikt illustrerad. Klicka pärmen för stor bild.

Ladda ner Wegelius "Regler för inövning av körer" (pdf)

Anders G Lindqvist:
Johannes Klockars  - folkbildningens trotjänare
Folkbildaren Johannes Klockars (1867–1932) levde då det unga Finland insåg utbildningens betydelse för en större medborgarjämlikhet. Hans arbetsfält var nya skolor, föreningar, tidningar, handböcker – och ett utvidgat samarbete på ett brett kulturfält. Anders G. Lindqvists heltäckande biografi visar att Klockars var en idealist, men ingen världsfrånvänd drömmare. Han åstadkom saker, tack vare en imponerande arbetskapacitet. 

Anders G. Lindqvist var pol.mag. från Åbo Akademi och var  verksam inom sparbanksrörelsen, som marknadschef och medlem av Sparbanksförbundets direktion. Han innehade ett flertal förtroendeuppdrag inom föreningsvärlden, och skrev ett tiotal organisations- och företagshistoriker, bl.a. Sparbanken i Borgå 150 år, Fem åboländska sparbanker, Åren vid kåren (Åbo Akademis studentkår), En folkrörelse väller fram (den finlandssvenska ungdomsföreningsrörelsens första 50 år) samt 25 år spelglädje (Finlands svenska spelmansförbund).

SFV:s biografiserie, nr 12
Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner 212
ISBN 978-952-7076-30-9 

Beställ

Läs mera om boken

212 sidor, rikt illusrerad. Klicka pärmen för stor bild.

Sofia Häggman:
Hilma Granqvist - antropolog med hjärtat i Palestina
Sofia Häggmans biografi över Hilma Granqvist (1890–1972) handlar om Finlands första kvinnliga filosofie doktor i sociologi. Granqvist gjorde ett banbrytande kulturantropologiskt fältarbete i Palestina åren 1925–1931, där hon idag hyllas som en hjältinna, eftersom hennes dokumentation räddade väsentliga delar av palestinsk kulturhistoria från förstörelse och glömska. Att Hilma Granqvist idag är nästan totalt bortglömd i sitt hemland är därför nästan ofattbart, men får delvis sin förklaring av hur medvetet hon motarbetades av sina manliga kolleger i sin akademiska karriär.

Häggman är den första som systematiskt gått igenom Hilma Granqvists omfattande arkiv, som av olika orsaker består av femtio lådor i Åbo och nittiofem lådor i London - osorterade högar av brev, utkast till brev, artikel­manus, fältanteckningar, dagböcker, fotografier och diverse lösa anteckningar - ofta så att dagboksanteckningar från samma månad återfinns i båda städerna. I boken kan läsaren  glädjas, grämas, oroas och sörja tillsammans med Granqvist, genom varje framgång, överraskning och bakslag, som hon levande och detaljerat noterade i sina brev och dagböcker. 

SFV:s biografiserie, nr 11
Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner 208
ISBN 978-952-7076-25-5

Beställ

Läs mer om boken och författaren

Hilma Granqvist-pärm

330 sidor, rikt illustrerad

Klicka på pärmen för stor version

Arne Pedersen:
Helena Westermarck - intellektets idoga arbetare

Arne Pedersens biografi över Helena Westermarck (1857–1938) skapar en mångsidig bild av målaren som bidrog till att införa naturalismen i finsk konst, författaren som med stor iver skrev in kvinnorna i Finlands historia, kvinnosakspionjären och politikern, tidskriftsredaktören, journalisten, litteratur- och konstkritikern, historikern och föreningsmänniskan.

Den senaste åren har intresset för bildkonstnären Helena Westermarck dominerat, medan författaren har hamnat i skymundan. I sin biografi lyfter Pedersen emellertid upp Westermarck som ett slags kvinnlig motsvarighet till Runeberg och Topelius, lika viktig för att vi skall få en fullödig bild av Finlands historia.
Ingen har med samma frenesi skrivit in kvinnorna i Finlands historia. Och trots att Westermarck i den tidigare litteraturhistorien beskrivs som en ganska torr och nykter verklighetsskildrare – fattas inte i hennes prosa många rafflande sekvenser av förbjudna passioner och bråd död.
Pedersen beskriver även Westermarcks banbrytande insats inom kvinnorörelsen, inte minst som redaktör, skribent och kvinnopolitisk ideolog. Ställningstaganden i andra samhällsfrågor tas även upp, liksom frågan om Westermarcks politiska orientering – i vilken mån var hon en radikal eller en konservativ opinionsbildare? Men även målaren Westermarck analyseras

SFV:s biografiserie, nr 10
Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner 207
ISBN 978-952-7076-23-1

Beställ

Läs mer om boken och författaren

320 sidor, rikt illustrerad

Klicka på pärmen för stor version

Henrik Knif:
Bränna vingarna: Erik Cainberg och hans värld

Erik Cainberg (1771–1816) kom från enkla förhållanden i Nedervetil i Österbotten, upptäcktes av Jacob Rijf, och fick tack vare sin talang studera i mästerbildhuggaren Johan Tobias Sergels ateljé i Stockholm. 

Han fick ett kungligt stipendium för en vistelse i Rom, men tiden i Rom blev improduktiv. Efter en tid i Stockholm, då han allt mer började falla ur Sergels favör, fick han sitt största uppdrag, att utforma friserna i solennitetssalen i det nya storfurstendömets akademihus i Åbo. Där blev han bland de första konstnärerna som behandlade teman som gällde den uppvaknande finska nationen, men han dog under oklara omständigheter innan arbetet blev riktigt färdigt.

Boken är en detektivhistoria i försöken att finna hållpunkter i Cainbergs splittrade och långt odokumenterade liv. Henrik Knif placerar Cainberg i kontexten av den omgivande och oroliga politiska tiden och kulturlandskapet kring sekelskiftet 1700–1800. En tid då nationalitets- och identitetsperspektiv ännu inte dominerade vår gestaltning av världen.

Bokens författare Henrik Knif är kulturhistoriker, docent i Åbo och bokredaktör i Helsingfors. Han har intresserat sig för den biografiska genren (tidigare huvudredaktör för Biografiskt lexikon för Finland), för olika konstformers utveckling och utbredning. Skriftställare och litteratörer, tidningspressens historia och operans tidiga år hör till hans forskning. Han tar gärna upp mindre välutforskade kulturkontakter över gränserna i äldre tiders Europa.

Ladda ner ett sampelkapitel
Läs en intervju med författren Henrik Knif

Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner – volym 205
SFV:s biografiserie, nr 9
ISBN (hft.) 978-952-7076-19-4 ISBN (EPUB) 978-952-7076-20-0 

Beställ

Eri Caineberg-boken

192 sidor, rikt illustrerad

Klicka på pärmen för stor version

Katarina Gäddnäs:
”Allt liv är Ett” Prästen och författaren Valdemar Nyman

När Valdemar Nyman (1904–1998) kom till Finströms församling på Åland på 1930-talet, fick församlingsbor och andra vänja sig vid hans svindlande dans i tanke, teologi, liv och litteratur. Han öppnade många dörrar mellan kyrkoliv och kultur på Åland och i Svenskfinland, och skapade ett uppfriskande korsdrag i trånga kulturkorridorer och instängda kyrkor. 

Hans kulturgärning innefattar ett tjugotal böcker och tusentals predikningar, artiklar, essäer, konstrecensioner och folkbildande föredrag. Nyman var en världsmedborgare, hans livshållning öppen och vidsynt. Valdemar Nyman var och är folkkär, men hans författarskap är inte särskilt folkligt. Tankarna svingar sig i kosmiska språng, inspirerade av tusentals år av myter, andlighet och filosofi. 

Valdemar Nyman var inte okontroversiell. Han fick också utstå besk kritik – från sin församling, från kolleger och från stiftsledningen. 

Katarina Gäddnäs (f. 1970) är författare och frilansjournalist. Hon är ofta anlitad som moderator och samtalsledare både i Sverige och i Finland. Gäddnäs är född och bosatt på Åland, studerade teologi vid Åbo Akademi i början av 90-talet. Hon har skrivit ett antal diktsamlingar och reportageböcker och är en aktiv samhällsdebattör. Hennes senaste diktsamling Vitbok kommenterar samhälle, politik och ekonomi.

Ladda ner ett sampelkapitel
Läs en intervju med författaren Katarina Gäddnäs

Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner – volym 204
SFV:s biografiserie, nr 8
ISBN: 978-952-7076-17-0 (hft.) 978-952-7076-18-7 (EPUB)

Beställ

152 sidor, rikt illustrerad

Klicka på pärmen för stor version

Jan Nåls:
Gränsfall: Algoth Niska - Fotbollsstjärnan - Smugglaren - Välgöraren

Äventyraren Algoth Niska (1888-1954) levde under den kanske mest dramatiska tiden i Finlands och Europas historia, och han deltog i många av tidens centrala historiska händelser. Han formades tidigt av sin konstnärliga och kreativa familjebakgrund, men han var varken en stor samhällspåverkare eller en konstnär som lämnade ett komplext livsverk efter sig. Hans eget liv blev ett slags konstverk – en performance där han bevisade sin vilja och längtan till en fri existens, utanför samhällets normer och lagens strikta ramar. 

Niska var en individ ut i fingerspetsarna – under en period då totalitära krafter i världen försökte utplåna individen så gott de kunde. Han var också på många sätt en modern människa. Han var en tolerant världsmedborgare som undvek plikter och ansvar, och var alltid på jakt efter snabba vinster och extrema upplevelser. Han var en mästare på att hitta dem – ofta på fel sida om lagen. 

Jan Nåls har använt sig av historiska källor som inspiration och utgångspunkt, och placerat Algoth Niska i händelsernas mittpunkt. Vissa saker och händelser som beskrivs i boken är fiktiva. I boken ingår också en längre essä om Algoth Niska som person.

Ladda ner ett sampelkapitel
Läs en intervju med författaren Jan Nåls

Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner – volym 201
SFV:s biografiserie, nr 7
ISBN 978-952-7076-03-3 (hft) 978-952-7076-05-7 (EPUB)

Beställ

Algoth Niska-boken

120 sidor, rikt illustrerad

Klicka på pärmen för stor version

Henrik Huldén:
Kirurgen som kunde trolla - En biografi över Claës Cedercreutz

När Claës Cedercreutz (1917–1991) mognar till yrkesverksam läkare har han tillbringat fem år i löpgravarna. Studierna ska avslutas, samtidigt som intresset för magi och trolleri måste få utlopp. Det är ofta sammanträffanden som leder till de parallella banorna i Claës Cedercreutz liv: läkarjobb, trolleri och cirkusliv, hypnos och skrivande. Till synes skilda världar, men i Claës Cedercreutz förenade på ett ovanligt sätt. 
Som finlandssvensk med sin huvudsakliga verksamhet på finska i det helfinska Fredrikshamn förblev Claës Cedercreutz ganska okänd för den finlandssvenska allmänheten. Hur stor han är i lokalsamhället framgår av att Fredrikshamnarna år 2012 valde att uppkalla en nybildad kvartershelhet kring sjukhuset efter honom till ”Reutsinmäki” (Reutsibacken).

Henrik Huldéns bok handlar om en skicklig kirurg, en burdus läkare, en hypnoterapeut, en cirkusdirektör, en visförfattare, en entusiasmerare, en rimmare, en regelbrytare, en medmänniska, en grov skämtare, en pådrivare, en social begåvning – en renässansmänniska.

Ladda ner ett sampelkapitel (pdf)
Läs en intervju med författren Henrik Huldén

Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner – volym 200
SFV:s biografiserie, nr 6
ISBN 978-952-7076-02-6 
(hft) 978-952-7076-04-0 (EPUB)

Beställ

En finskspråpkig version har getts ut av Litorale.

240 sidor, rikt illustrerad.

Klicka på pärmen för stor version

Bo Lönnqvist:
Alma Söderhjelm - Ett litteraturantropologiskt porträtt

Bo Lönnqvists porträtt av Alma Söderhjelm (1870–1949) är en existentiell biografi över en kalejdoskopisk författare och historisk forskare. Genom en litteraturantropologisk analys av hennes sätt att skriva och skapa sina verk samt genom närläsning av dagböcker och brev ger Lönnqvist inblickar i Alma Söderhjelm som kulturell varelse och av hur de olika elementen i hennes intellekt intar skiftande konstellationer. Boken förmedlar också en bild av en samtida intellektuell kultur.

Boken är tematisk uppbyggd kring Människan i gränslandet, Berätterskan – Stilmänniskan – Historieregissören, I vetenskapens karga utmarker, Den psykologiska blicken, Vänskap – Kärlek – Lycka. 

Beställ

Ladda ner ett sampelkapitel (pdf)
Läs en intervju med författaren Bo Lönnqvist

Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner – volym 198
SFV:s biografiserie, nr 5
ISBN 978-951-9087-18-4

 

280 sidor, rikt illustrerad.

Klicka på pärmen för stor version. 

Pia Heikkilä:
Anna Bondestam - det röda Svenskfinlands röst

Som finlandssvensk författare i mitten av 1900-talet sticker Anna Bondestam (1907-1995) ut. Hon kommer från arbetarklassen, är österbottning, aktiv socialdemokrat och kvinna – i en tid då de flesta finlandssvenska författare har en helt annan social bakgrund. Bondestam skriver epik och skildrar bygdernas människor under en period då modernism och självspegling var i ropet.
Utåt sett går det bra för Anna Bondestam; hennes böcker trycks i stora upplagor, recensenterna är förtjusta och hon prisbelönas. Ändå känner hon sig som en outsider. Hon upplever att hon inte passar in, att hon inte hittar en roll som överensstämmer med hennes ambitioner och mål. Inom den finlandssvenska arbetarrörelsen hyllas hon för sin insats som dess historietecknare – men i salongerna upplever hon sin politiska hemvist som en belastning.
Fem bitar bildar stommen för bilden som Pia Heikkilä tecknar av Anna Bondestam: hennes lyskraftiga föräldrar, banden till Jakobstad, uppväxten inom socialdemokratin, den intellektuella läggningen och klassresan. Slutresultatet blir en livsberättelse som fascinerar, trots att Bondestams liv ytligt sett saknar spektakulära skeenden eller färgstark dramatik. I stället tolkas Anna Bondestams personliga utveckling mot fonden av de  politiska och sociologiska förändringsmönstren i 1900-talets Finland.

Beställ

Ladda ner ett sampelkapitel (pdf)
Läs en interrvju med författaren Pia Heikkilä

Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner – volym 195
SFV:s biografiserie, nr 4
ISBN 978-951-9087-15-3


 

260 sidor, rikt illustrerad

Klicka på pärmen för stor version.

 

Anna Lena Bengelsdorff:
Eirik Hornborg  – orädd sanningssägare och rättskämpe 

Eirik Hornborg (1879–1965) var skolman, författare, publicist och retoriker. Han var historikern som behandlade allt från sitt eget lands historia till världshistoria och sjöfart, krig, indianer, sjörövare, Roms forntid – och bidrog länge till att ge historiskt intresserade finlandssvenskar deras allmänbildning. Han var den oförskräckta journalisten och sanningssägaren som aldrig tvekade att höja rösten då det gällde omistliga värden. Och han var den äventyrslystne seglaren och resenären. 

Anna Lena Bengelsdorffs bok vittnar också om hur Eirik Hornborg hann leva ett harmoniskt familjeliv, och förbli en trofast vän till de människor som följde honom ända från ungdomsåren.
Fil.mag. Anna Lena Bengelsdorff har verkat som lärare i historia, samhällslära och nationalekonomi vid flera skolor i Helsingfors. Sedan 1999 har hon skrivit kolumner och kåserier främst i Hufvudstadsbladet, och gett ut två kåseriböcker. År 2009 fick hon Svenska Folkskolans vänners folkbildningsmedalj och pris för ”en mångsidig och inspirerande lärargärning”. 

Beställ

Ladda ner ett sampelkapitel (pdf)

Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner – volym 194
SFV:s biografiserie, nr 3
ISBN 978-951-9087-12-2

 

184 sidor, rikt illustrerad.

Klicka på pärmen för stor version.

Marit Lindqvist:
Aleko Lilius – med äventyret i portföljen

Enligt polisens adresskort var Aleko Lilius (1890-1977) bl.a. affärsman, järnvägskung, konsul, filmskådespelare, fabrikör, svindlare och författare. Hans liv var mångskiftande och splittrat över tid och rum. Han skrev tusentals artiklar, en bibliografi på sjutton böcker samt två memoarböcker.
Men trots det är han mer ihågkommen som äventyraren, mannen med sällsynt aktivt och företagsamt lynne, och vars otal igångsatta projekt alltid hade något storstilat över sig. I förordet till sin bok Min kinesiska krigsbok (1928) ber Aleko Lilius oss ”att för en stund glömma växlarnas förfallodag, familjebråket, hushållsbekymren och allt vad till vardagslivets jäkt och slit hörer, och i tankarna följa med mig över tusenmila hav på mina äventyrsfärder”.
Det är även vad hum.kand. Marit Lindqvist förmedlar med sin djupdykning i den färgstarke äventyrarens liv. Marit Lindqvist är litteraturvetare och kulturredaktör på Svenska Yle. Hon har tidigare bl.a. redigerat och gett ut två volymer med Elmer Diktonius brev tillsammans med Jörn Donner. 

Beställ

Ladda ner ett sampelkapitel (pdf)

Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner – volym 193
SFV:s biografiserie, nr 2
ISBN 978-951-9087-11-5

 

240 sidor, rikt illustrerad

Klicka på pärmen för stor version.

Kjell Ekström:
Victor Westerholm - landskapsmålaren | pedagogen | museimannen

Victor Westerholm (1860-1919) var en av Finlands käraste landskapsmålare. Denna rikt illustrerade biografi ger en helhetsbild av hans liv – från att talangen tidigt upptäcktes, till studier i utlandet, och till bildandet av den s.k. Önningebykolonin på Åland, där konstnärer från Finland och Sverige samlades i nästan tre decennier. Westerholms familjeliv och harmoniska äktenskap med Hilma (f. Alander) skildras, och berättelsen varvas även med de konstnärliga motgångarna i samband med hans impressionistiska experiment och de återkommande depressionerna. De sista årens utställningsframgångar och Westerholms förtida död avslutar boken, som dessutom beskriver hans karriär som konstlärare och museintendent i Åbo.

Bokens författare, konstnären och etnologen Kjell Ekström, leder verksamheten vid Önningebymuseet. Ekström har tidigare skrivit ett tiotal böcker inom ämnet åländsk konst och lokalhistoria. Han har erhållit Landskapet Ålands kulturpris 2008 liksom Svenska Kulturfondens kulturpris 2007 och Svenska folkskolans vänners folkbildningspris år 2007.
Denna bok inleder SFV:s biografiserie om finlandssvenska kulturpersoner. Avsikten är att ge ut två eller tre volymer årligen, där både kända och bortglömda kulturpersonligheter – diktare, konstnärer, akademiker, hembygdsforskare, folkbildare eller äventyrare – lyfts fram.

Ladda ner ett sampelkapitel (pdf)

Beställ

SFV:s biografiserie, nr 1
98 sidor, 22x22 cm
Författare: Kjell Ekström
ISBN: 978-951-9087-10-8

96 sidor, rikt illustrerad

Klicka på pärmen för stor version

Stora sångboken. 250 finlandssvenska sånger och visor.

Den finlandssvenska sångtraditionen är rik. För Stora sångboken har vi valt ut 250 av våra mest omtyckta sånger. Här finns allt från medeltida ballader till nutida kabarévisor. Gemensamt för dem alla är att de blivit en omistlig del av den finlandssvenska sångrepertoaren.
Sångboken är till för alla – för dem som vill sjunga ensamma, i sällskap eller bara ta del av skön poesi och musik. I en omfattande kommentardel presenteras sångernas historia – en viktig del av vår vårt lands musikkultur.


Utgiven 2001, ISBN 951-9087-45-1, ISSN 1456-8233

Benita Ahlnäs:
Litteraturkretsen i Borgå - en 40-årig tidsresa

I litteraturens värld kan allting hända. Och det händer. Det handlar om blodunga debutanter och om etablerade författare på parnassens höjder. Närmare tvåhundra författare uppträder på de litterära arenorna, därtill sång- och musikaftnar i Biskopsgården, Diktarhemmet och i Domkapitlet. Allt i en gemensam kärlek till litteraturen och en aldrig svikande entusiasm hos författare, publik och kursledare.

Benita Ahlnäs (1941) är uppvuxen på Drumsö i Helsingfors men hemorten är sedan år 1964 Borgå, där hon inledde sin långa tjänstgöring vid Borgå stadsbibliotek. Vid sidan av bibliotekariearbetet har hon verkat som turistguide och frilansjournalist. Hon har tidigare gett ut en historik om Borgå Guideklubb (1994) och en bok om hennes jobb som sjukhusbibliotekarie: Biblioteket vid sängkanten (1997).

Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner – volym 192
ISBN 978-951-9087-94-8

Pris: 15 euro
Beställ på redaktion@sfv.fi

Sven Stenlund:
Runar Stenlund – ett liv som båtbyggare

Den tryckta upplagan är slut - boken kan beställas som ebok (pdf). Pris: 9 euro
Beställ på redaktion@sfv.fi

Runar Stenlund levde 1907–1967. Han var en känd och erkänd båtbyggare från medlet av 1930-talet till sin död. Stenlund verkade mest i Ekenäs skärgård, men också i Snappertuna och i Hitis. Idag finns fortfarande ett trettiotal av Runars båtar kvar – Stenlundare – som man senare börjat kalla dem. 
I boken berättar brorssonen Sven Stenlund personligt om farbrodern Runar, både som båtbyggare och som människa – i en miljö som nutidsmänniskan har svårt att inse att var verklighet för bara ett knappt halvsekel sedan.

Fiskarfester i Västnyländsk skärgård
Efter grundandet år 1907 började Fiskarförbundet arrangera årligen återkommande storsamlingar för skärgårdsborna. Festerna kom att kallas fiskardagar. De hölls längs hela den nyländska kusten, i samarbete med de lokala fiskargillena. Fiskardagstraditionen fortsatte ända in på 2000-talet och den sista fiskardagen gick av stapeln på Koö år 2002. 

Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner - volym 187
ISBN (e-bok) 978-952-7076-22-4
ISBN (limbunden)  978-951-9087-87-0
Björn Wallén:
Utifrån och inifrån

Björn Wallén var rektor för Svenska studiecentralen 1999-2013, och har under sitt 25-åriga bildningsvärv varit en synlig profil inom finlandssvensk och nordisk folkbildning. Wallén har arbetat som folkhögskollärare och föreläsare inom vitt skilda ämnesområden, och har bl.a. medverkat som ledare för över sjuhundra seminarier.
Boken Utifrån & Inifrån är ett urval texter från två decennier, börjande från ett litterärt samtal med den kända rikssvenska poeten Tomas Tranströmer. Essäerna har ett personligt anslag som förenar analys och poetisk meditation, en genré som författaren kallar poessäer. Läsaren bjuds in i ett pågående samtal, en bildningsresa som på känt folkbildarvis bara kan göras tillsammans.

Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner – Volym 191
ISBN
978-951-9087-92-4

Bokens upplaga är slutsåld. Du kan ladda ner boken avgiftsfritt i pdf-format. Filen får kopieras och spridas, men inte användas kommeriellt eller omarbetas (CC BY-NC-ND 3.0).

Ett val för framtiden - Skatter och samhällsdebatt inför riksdagsvalet 2011 

En snabb förfrågan på nätet under sökorden ”just taxation”, ”rättvis beskattning” ja ”oikeudenmukainen verotus” ger sammanlagt över 30 miljoner träffar. Det är ingen tillfällighet. Beskattningen har åtminstone sedan den antika romerska maximen pengar luktar inte varit ett bestående samtalsämne. Vi älskar och hatar skatter. Och vi står inför stora skattepolitiska utmaningar. I den här pamfletten försöker tankesmedjan Lokus reda ut beskattningens olika sidor.

Redaktör: Nils Torvalds. Författare: Edward Andersson, Mikael Enberg, Sebastian Gripenberg, Jaakko Kiander, Peter Lund, Elina Pylkkönen, Helena Ålgars, Benita Öling

252 sidor.

Bokens upplaga är slut Ladda ner boken gratis, som pdf


Tulevaisuuden valinta - Verot ja yhteiskuntakeskustelu vuoden 2011 eduskuntavaalien alla

Nopea nettikysely hakusanoilla "Just Taxation", oikeudenmukainen verotus" ja "rättvis beskattning" tuottaa yli 30 miljoonaa osumaa. Täm ei ole mikään sattuma. Ainakin antiikin Rooman Raha ei haise-sanonnasta lähtien verotus on ollu jatkuvana puheenaiheena. Me rakastamme ja inhoamme veroja. Samalla olemme suurten verotuksellisten haasteiden edessä. Tässä pamfletissa ajatushautomo Lokus yrittää selvittää verotuksen eri puolia.

Toimittaja: Nils Torvalds. Kirjoittajat: Edward Andersson, Mikael Enberg, Sebastian Gripenberg, Jaakko Kiander, Peter Lund, Elina Pylkkönen, Helena Ålgars, Benita Öling.

252 sivua. Tilaa ilmasieksi, Voit myös ladata elektronisen version pdf-tiedostona.

Tre spel om kärlek

Lars Huldén är kanske mest känd för sina lyriska diktsamlingar, men också för sina prosaberättelser och översättningar av kända dramatiker.
Av det Huldén själv skrivit för scenen har inte mycket publicerats i bokform, trots att det handlar om tiotals verk.
I Tre spel om kärlek finns tre av dessa verk, framförda 1995–2008 med musik av Zdenko Fibich, Henrik Otto Donner och Jukka Linkola. Texterna i sig är underhållande och intressanta.

Författare: Lars Huldén
Utgiven: 2009
Cirkapris: 10 euro
ISBN 978-951-9087-85-6
Beställ på redaktion@sfv.fi

Mindre är mera

Mindre är mera beskriver finlandssvenskhetens läge. Många ombildningar i dagens Finland uttrycker rentav ett slags strukturellt våld mot det lilla Svenskfinland. Just nu står vi igen inför en stor förvaltningsreform och en omfattande våg av kommunfusioner. Räddningen finns i det finlandssvenska civilsamhället.

Författare: Christoffer Grönholm
Utgiven: 2008
Pris: 6,25 euro
ISBN 978-951-9087-80-1
Beställ på redaktion@sfv.fi

Den sista skutan
Berättelsen om Hoppet av Spithamn och hennes samtid

Segelskutan Hoppet byggdes 1925-26 i Spithamn i västra Estland. Hon såldes sedan till Finland där hon seglade i yrkesmässig trafik fram till 1965, då hon såldes som fritidsbåt till Sverige. Sten Westerholm återger här Hoppets spännande historia från 1925 fram till idag, då Hoppet nu får en ny skepnad i Valkom hamn i Lovisa

Författare: Sten Westerholm
Utgiven 2008
Cirkapris: 6,25 euro
ISBN 978-951-9087-78-8
Beställ på redaktion@sfv.fi

Metodantologi - tankar bakom pedagogiska metoder

I olika former av utvecklingsarbete används metoder. Varje situation är unik. Vad är det då som styr valet av metod? Vi försöker här finna en metanivå, en filosofisk grund för vårt pedagogiska utvecklingsarbete.

Björn Wallén, Matts Granö, Kim Wikström, Henrik von Pfaler m.fl. skriver i den här boken om sina tankar och reflektioner angående metoder.

Redaktör: Marina Lindell
Utgiven 2007
Cirkapris: 15 euro
ISBN 978-951-9087-74-0
Beställ på redaktion@sfv.fi

På vandring i Estlands svenskbygder

Boken är skriven av Sten Westerholm och beskriver livet i Estland förr och nu, genom berättelser, människomöten och bilder.

Pris: 10 euro
Utgiven 2003
ISBN 951-9087-62-1