Förvaltning

Enligt SFV:s stadgar handhas föreningens angelägenheter av en styrelse, som har sitt säte i Helsingfors och består av nio medlemmar. De utses för perioder om tre år vid föreningens årsmöte. Av styrelsens medlemmar avgår årligen en tredjedel. Styrelsens arvoden fastslås årligen av föreningens medlemmar på SFV:s årsmöte. Mötesarvodet för styrelsemedlemmarna är 225 euro. I tillägg erhåller ordföranden ett årsarvode på 18000 e, och viceordföranden ett årsavode på 9000 e.

Vid styrelsens sida står som rådgivande organ ett kapitalförvaltningsråd som väljs av styrlesen, och som består av 3-5 medlemmar, utsedda för perioder om tre år. Förvaltningsrådets arvoden fastslås årligen. Mötesarvodet för medlemmarna är 225 euro.

Styrelsen

Wivan Nygård-Fagerudd (ordf.)
musikmagister
Heidi Backman
bildningsdirektör
Joakim Bonns
filosofie magister
Fredrik Hertzberg
filosofie doktor
Åsa Lindberg
filosofie doktor, akademisekr.
Gun Oker-Blom
direktör
Jan-Erik Stenman
juris magister
Gustaf Widén (vice ordf.)
kulturjournalist
Pia Österman
filosofie magister, verksamhetledare

Kapitalförvaltningsrådet

Peter Storsjö (ordf.)
diplomekonom
Magdalena Lönnroth
ekon.mag.
Erik Palmén
dipl.ing., ekon.mag.
Jarl Sved
vicehäradshövdning

Styrelse, SFV:s understödsförening

Bernt Morelius (ordförande)
Matts Granö (vice ordförande)
Stefan Andersson
Johan Aura
Camilla Nordblad