Förvaltning

SFV:s huvudkontor finns i Helsingfors. Föreningens förvaltning och strategiska linjedragningar sköts av en styrelse som består av nio medlemmar. Medlemmarna utses för perioder om tre år vid föreningens årsmöte, som är föreningens högsta beslutande organ. Av styrelsens medlemmar avgår årligen en tredjedel. 

Styrelsens arvoden fastslås årligen av föreningens medlemmar på SFV:s årsmöte. Mötesarvodet för styrelsemedlemmarna är 250 euro. I tillägg erhåller ordföranden ett årsarvode på 19 000 euro, och viceordföranden ett årsavode på 9 500 euro.

Kapitalförvaltningsrådet är ett rådgivande organ som består av 3–5 medlemmar. Medlemmarna utses för perioder om tre år och väljs av styrelsen. Kapitalförvaltningsrådets arvoden fastslås årligen. Mötesarvodet för medlemmarna är 225 euro.

Styrelsen

Wivan Nygård-Fagerudd (ordf.)
musikmagister
Jan-Erik Stenman (vice ordf.)
juris magister
Heidi Backman
akademidirektör
Joakim Bonns
filosofie magister
Fredrik Hertzberg
filosofie doktor
Åsa Lindberg
filosofie doktor, akademisekr.
Gun Oker-Blom
filosofie magister, MA
Pia Widén
filosofie magister, verksamhetsledare
Tomas Järvinen
doktor i musik, VD och rektor

Kapitalförvaltningsrådet

Magdalena Lönnroth
ekon.mag.
Erik Palmén, (ordf.)
dipl.ing., ekon.mag.
Jarl Sved
vicehäradshövdning
Björn Teir
politices magister
Marjo Berglund
ekonomie magister

Styrelse, Understödsföreningen för SFV

Bernt Morelius (ordförande)
Stefan Andersson (vice ordförande)
Johan Aura
Camilla Nordblad
Gun Sandberg-Wallin