Förvaltning

Enligt SFV:s stadgar handhas föreningens angelägenheter av en styrelse, som har sitt säte i Helsingfors och består av nio medlemmar. De utses för perioder om tre år vid föreningens årsmöte. Av styrelsens medlemmar avgår årligen en tredjedel. Styrelsens arvoden fastslås årligen av föreningens medlemmar på SFV:s årsmöte. Mötesarvodet för styrelsemedlemmarna är 225 euro. I tillägg erhåller ordföranden ett årsarvode på 18000 e, och viceordföranden ett årsavode på 9000 e.

Vid styrelsens sida står som rådgivande organ ett kapitalförvaltningsråd som väljs av styrlesen, och som består av 3-5 medlemmar, utsedda för perioder om tre år. Förvaltningsrådets arvoden fastslås årligen. Mötesarvodet för medlemmarna är 225 euro.

Styrelsen

bildningsdirektör Heidi Backman
filosofie magister, rektor Joakim Bonns
filosofie doktor Fredrik Hertzberg 
filosofie doktor, akademisekreterare Åsa Lindberg
musikmagister Wivan Nygård-Fagerudd (ordförande)
direktör Gun Oker-Blom
juris magister Jan-Erik Stenman
kulturjournalist Gustaf Widén (vice ordförande)
verksamhetsledare, filosofie magister Pia Österman


Kapitalförvaltningsrådet

diplomekonom Peter Storsjö (ordförande)
ekonomie magister Magdalena Lönnroth
diplomingenjör, ekonomie magister Erik Palmén
vicehäradshövding Jarl Sved


Styrelse, SFV:s understödsförening

Bernt Morelius (ordförande)
Matts Granö (vice ordförande)
Stefan Andersson
Johan Aura
Camilla Nordblad


Stadgar & integritetspolicy

Stadgar för Svenska folkskolans vänner rf (pdf)

Stadgar för Understödsföreningen för Svenska folkskolans vänner rf (pdf)

Frågor och svar om de två SFV-föreningarna

Registerbeskrivning för medlemsregistret (SFV:s understödsförening) enligt GDPR artikel 13 (pdf-fil)

Riktlinjer för SFV:s webbplats