Utmärkelser

SFV-utmärkelser

SFV vill med sina egna utmärkelser belöna betydande insatser för bildning och kultur, främja en bred syn på bildning och kultur där både tradition och innovation beaktas, samt bidra till ökad förståelse för det svenska i Finland. Utmärkelserna delas ut på SFV:s vår- och utdelningsfest i mars-april.


Folkbildningspriset, 15 000 euro. Denna utmärkelse instiftades 1942 på initiativ av skolrådet John Österholm och bar tidigare benämningen ”Priset till folkbildningens trotjänare”.

Kulturpriset ur Signe och Ane Gyllenbergs fond, 15 000 euro, instiftades 1965. Det ges enligt statuterna för väl utförd gärning Finlands svenska kultur till fromma.

Brobyggarpriset, 10 000 euro, instiftades av SFV:s styrelse 2011, och bör enligt statuterna tilldelas en person som med egen insats har ökat förståelsen och toleransen för det svenska i Finland. Priset alternerar med Christoffer Grönholms pris och delas ut jämna år.

Christoffer Grönholms pris, 10 000 euro, instiftades av SFV:s styrelse 2012, och delas ut som ett kulturpris till en lärare som undervisar i svenska i en finskspråkig läroinrättning. Priset alternerar med Brobyggarpriset och delas ut udda år.

Folkbildningsmedaljen

Folkbildningsmedaljen har sedan SFV:s 80-årsjubileum 1962 delats ut till en eldsjäl som spridit kunskap och bildning genom ett ideellt engagemang på svenska.Till medaljen hör en prissumma på 2500 euro.

Hagforsmedaljen har sedan SFV:s 100-årsjubileum 1982 delats ut som erkänsla för förtjänstfull gärning till förmån för den svenska kulturen och det svenska språket i Finland. Till medaljen hör en prissumma på 2500 euro.

tidigare pris- och medaljvinnare


Känner du någon som SFV kunde uppmärksamma genom till exempel en utmärkelse eller en artikel i SFV-magasinet?

Tipsa oss


Svensklärarprisen (fem stycken) delas ut till i finska utbildningsenheter verksamma lärare, som

  • inspirerat och motiverat sina elever eller studerande till studier i svenska,
  • ökat kunskaper och intresse för de nordiska länderna, nordisk gemenskap och samarbete, och/eller
  • främjat samarbete mellan svensklärare inom olika gemenskapsformer och nätverk för att främja utvecklandet av undervisning, läromaterial, utbildning eller fortbildning.

Prissumman är 5000 euro. Endast Svensklärarna i Finland r.f. nominerar till Svensklärarprisen.

tidigare mottagare


Andra utmärkelser

Topeliuspriset - det finlandssvenska publicistpriset, 7500 euro. År 1990 slogs SFV:s Topeliuspris och Finlands Svenska Publicistförbunds publicistpris ihop till Topeliuspriset. Priset delas enligt statuterna ut ”för en aktiv pågående journalistisk gärning till en eller högst tre personer som ådagalagt betydande skicklighet i sitt journalistiska värv, bestående av såväl originalitet, civilkurage som finess”.

Endast SFV-medlemmarna och Publicistförbundets medlemmar kan nominera kandidater. Nomineringen pågår vanligtvis i november och en bit in i december. Prismottagaren utses av en prisnämnd med representanter från SFV och Publicistförbundet. Prisnämndens medlemmar får inte själva nominera kandidater. Prismottagaren offentliggörs och Topeliuspriset delas ut påföljande januari.

tidigare prismottagare


Fredrika Runeberg-stipendiet, 10 000 euro, delas årligen ut till en eller flera personer i Svenskfinland som utfört en samhällsmoderlig gärning. Stipendiet delas ut ur Fredrika Runebergs stipendiefond, som instiftades år 1986 av fil.dr Karin Allardt Ekelund. Fonden förvaltas inom Svenska kulturfonden, och dess syfte är enligt statuterna att hugfästa minnet av Fredrika Runebergs gärning och stimulera till den speciella samhällsmoderlighet som var utmärkande för henne.

Fredrika var författare och en av landets första kvinnliga tidningsredaktörer. I sina skrifter tog hon ställning för ogifta kvinnors rättigheter och kvinnors rätt till skolgång, utbildning och arbete. Samtiden kände ändå Fredrika Runeberg främst som nationalskalden Johan Ludvig Runebergs hustru och som en gästfri värdinna.

Stipendiet utdelas årligen den 2 september i makarna Runebergs hem i Borgå.

I stipendiekommittén ingår representanter för:

  • Finlands svenska Marthaförbund
  • Svenska folkskolans vänner
  • Svenska kulturfonden
  • Svenska Kvinnoförbundet

Tidigare stipendiemottagare