Kursbidrag för samarbetskurser

Ordna en kurs tillsammans med oss och få bidrag!

Alla föreningar och organisationer kan sprida värdefull kunskap. De står för mångsidigt lärande i samhället. Lärandet kan spridas på olika sätt, till exempel genom en kurs.

Din förening eller organisation kan ansöka om statsbidrag för era kurser om de arrangeras i samarbete med SFV:s studiecentral. Kursen du anmäler till oss och ansöker om bidrag för kallar vi samarbetskurs. Kurserna behöver inte se ut på ett visst sätt. Formen kan variera – det kan vara en längre regelbunden kurs, en föreläsning, ett seminarium, en digital kurs eller något annat.

Kursbidraget år 2022 är 50 procent av godkända timkostnader, men högst 30 euro per timme. Kursen ska uppfylla vissa kriterier som finns listade längre ner på sidan.

I vår steg för steg-guide hittar du korta instruktioner för hur du ansöker om bidrag.

Behöver du hjälp med att anmäla eller redovisa kursen, eller har du andra frågor kring samarbetskursen? Kontakta sakkunnig gällande samarbetskurser Malin Ström, malin.strom@sfv.fi.

Behöver du hjälp med pedagogisk planering eller stöd i det digitala lärandet kontakta pedagogiska planeraren Tove Eklund-Hartman, tove.eklund-hartman@sfv.fi.

 

Kriterier

 • Kursarrangören är en registrerad svensk- eller tvåspråkig förening eller organisation.
 • Kursen är anmäld till SFV:s studiecentral före kursstart, gärna två veckor innan via webbtjänsten KURRE. Till anmälan bifogas ett kursprogram.
 • Kursen har minst sju deltagare (fem deltagare kan räcka för specialgrupper – kontakta Malin Ström ifall det är aktuellt). 
 • Kursen räcker minst tre timmar (3 x 45 minuter). Det är möjligt att få bidrag för parallella grupper med minst fem deltagare som har en egen gruppledare. Undervisningstimmarna och upplägget ska framgå tydligt i kursprogrammet. 
 • I marknadsföringen framgår att kursen arrangeras i samarbete med SFV. Logon kan laddas ner här.
 • Samma kurs får inte annan offentlig finansiering (till exempel från en annan studiecentral).
 • Kursbidraget är 50% av godkända timkostnader, men högst 30 euro per timme. Till godkända kostnader hör inte lönekostnader för egen personal för arbete under arbetstid, kostnader för administration och planering, hyra för eget utrymme, annons i egen tidning. 
 • Kursen redovisas i KURRE senast fem veckor efter att den avslutats. I redovisningen bifogas en deltagarlista med namn och deltagarens ort, information om kursprogrammet ordnas som planerat samt kostnader och intäkter. (För kurser arrangerade i december måste kursredovisningen lämnas in senast vecka 2 följande år.)

Viktigt att komma ihåg

 • Kursprogrammet som du bifogar anmälan måste innehålla tydlig information om datum, klockslag (starttid, eventuella pauser och sluttid), tema och föreläsare.
 • Deltagarlistan ska förutom namn också ha hemkommun eller e-postadress/telefonnummer.
 • Kursarrangören betalar alla utgifter som hör till kursen.
 • SFV betalar kursbidraget direkt till kursarrangören.
 • Åländska deltagare kan räknas med i deltagarstatistiken, men åländska föreningar får inte göra en kursanmälan eftersom Åland har egen utbildningslagstiftning.
 • Ifall kursen inhiberas ska ni meddela SFV så fort som möjligt.

Undervisningstimmarna beviljas av kurskoordinator Malin Ström, malin.strom@sfv.fi.

Övriga villkor och nivån för statsbidraget per undervisningstimme fastställs årligen.

Kurser som ordnas digitalt eller på distans följer samma regler som kursverksamheten i övrigt. Som kurstimme räknas undervisning via nätet och handledning av studerande på distans. Det kan till exempel vara frågan om att ge kursuppgifter, feedback eller utvärdering. Till distansundervisning räknas inte tid för kursförberedelser.

 


Anmäl kursen här

Anmäl och redovisa din kurs via vår webbtjänst KURRE.

Till Kurre


Digitala kurser

Digitala kurser har blivit vanligare under de senaste åren och vi har samlat några tips på hur digitala kurser kan förverkligas.

En kurs kan förverkligas digitalt genom att läraren undervisar live via nätet med hjälp av ett digitalt verktyg, exempelvis Google Meet. Ett kursinnehåll kan också bandas så att deltagarna vid lämpligt tillfälle kan ta del av innehållet. Kursen kan också genomföras som distansundervisning vilket innebär att kursdeltagaren genomför uppgifter hemma som hen fått av läraren. Det kan handla om instruktioner, länkar till material som finns på nätet, Youtube-klipp, texter att läsa eller andra hemuppgifter. Ordnas kursen som distanskurs är det viktigt att läraren och den studerande håller kontakt under lärprocessen till exempel via en lärplattform, chatt, e-post eller telefonsamtal.

SFV erbjuder stöd i det digitala i form av digitala webbkurser och videoinspelningar på SFV:s YouTube-kanal.