Stiftelser

Stiftelsen Barnens och ungdomens väl i Esbo sr  

Stiftelsen för barnens och ungdomens väl i Esbo sr:s (BUVE) uppdrag är att främja välmående bland barn och unga genom jämlik utbildning och bildning som uppmuntrar till samhällsengagemang.

Som stödstiftelse verkställer BUVE sitt syfte genom att betala understöd till SFV, som därefter delar ut pengarna till mottagare i enlighet med stiftelsens syfte. På det här sättet minskar man förvaltningskostnaderna och effektiverar medelsanvändningen.

Stiftelsens grundare, Elsa Snellman von Wright, gjorde redan år 1959 ett försök att överföra stiftelsens medel och verksamhet till SFV, men myndigheterna nekade då till arrangemanget eftersom BUVE:s syfte inte låg tillräckligt nära SFV:s. Efter en stadgeändring blev BUVE år 2024 en i stiftelselagen definierad stödstiftelse, och på så sätt har grundarens önskemål till sist uppfyllts.

BUVE har en egen styrelse som består av tre personer som utses av SFV:s styrelse. Förmögenheten förvaltas enligt stiftelsens placeringspolicy av stiftelsens styrelse, och ordföranden verkställer i praktiken de ärenden som hör till förmögenhetsförvaltningen. Ordförande lyfter ett arvode för den löpande förvaltningen. Arvodets storlek har ännu inte fastställts. SFV ger årligen en rapport till BUVE:s styrelse om hur medlen utdelats. 

Stiftelsens förmögenhet består av en värdepappersportfölj på cirka 760 000 euro, samt en andel i ett ARA-finansierat bostadshus i Esbo. 
 

Barnens och ungdomens väl i Esbo SR Stadgar

BUVE - Bokslut 2023