83508.jpg

Finlandssvensk under Sovjetstatens terror

04.10.2022 kl. 14:26
Allan Wallenius (1890–1942) liv är en spännande berättelse, motsägelsefull men aldrig lång­tråkig. Han levde under en omvälvande tidsperiod i världshistorien, och kastade sig in i vissa händelser utan att hålla tillbaka.

Brandtal för världsrevolution

– Allan Wallenius och hans röda resor

– Tidigare texter om Allan har fokuserat främst på hans liv i Finland och hans författarskap. För första gången presenteras  nu uppgifter ur ryska och svenska arkiv som på ett nytt sätt be­lyser Allan Wallenius liv i exil efter 1918, berättar en av bokens författare, Annvi Gardberg

Allan Wallenius var ingalunda okänd i Finland under sin livstid. Han var poet, författare, bibliotekarie och politiskt aktiv socialist. Han stod på den röda sidan under inbördeskriget 1918, han radikali­serades och blev som kommunist verksam i exil i bland annat Sverige, USA och Sovjetunionen.

Anna Viveca (Annvi) Gardberg    (f. 1965) är politices magister och granskande redaktör vid Svenska Yle. Hon har gjort radiodokumentärer om Allan Wallenius: Hatet oss leder och Röda resor. Hon har också skrivit om Allan Wallenius och inbördes­kriget i boken Över branten (2018) med Anders Gardberg och Aapo Roselius. År 2019 fick hon Topelius­priset för “outröttligt sannings­sökande och stort civilkurage”. Foto: Rabbe Sandelin.

– Särskilt under tiden i Sverige fick Allan stor synlighet i finländsk och svensk dagspress. Hans brandtal för revolu­tionen väckte både avsky och beundran. När vi nu undersökt Allan Wallenius liv i exil efter inbördeskriget 1918 har vi gläntat på draperiet och fått en inblick i Kominterns och den tidiga Sovjet­statens historia, berättar Matias Kaihovirta.

Oktoberrevolutionen i Ryssland inspirerade och lockade tusentals personer från olika håll i världen att delta i bygget av ”den första socialistiska arbetarstaten” och utbilda sig för att genomföra revolution i sitt eget hemland.

– Allan såg sig själv som agitator och expert på propaganda. På 1930-talet blev han lärare och föreståndare för den skandinaviska avdelningen vid Leninskolan i Moskva, där Komintern utbildade kommunistiska partifunktionärer för de skandinaviska länderna.

Matias Kaihovirta (f. 1983) är filo­sofie doktor och docent i nordisk historia vid Åbo Akademi. Han har forskat och publicerat artiklar om finlandssvensk arbetarhistoria och arbetarrörelse. Han har tidigare er­hållit vetenskapliga pris både i Finland och Sverige för sin doktors­avhandling  Oroliga inför framtiden: en studie av folkligt politiskt agerande bland bruksarbetarna i Billnäs cirka 1900–1920. Foto: Rabbe Sandelin.

På 1930-talet föll Allan ändå offer för den regim som han själv bidragit till att skapa. Han blev ett av miljontals offer som dog till följd av Stalins utrensningar och terror.

– Som exilfinländare, komintern­funktionär och verksam vid Leninskolan ingick Allan i flera av de grupper som sovjetdiktatorn Stalin i slutet av 1930-talet såg som ett hot mot Sovjetunionens säkerhet och kommunismens framtid, berättar Annvi Gardberg.

Den nya SFV-biografin visar ändå att Allan Wallenius var mera än poet, biblio­tekarie, socialist och yrkeskommunist. Han var också son, bror, äkta man, familje­far, kollega och vän.

– I själva verket är det omöjligt att förstå de vägval han gjorde i sitt liv utan att granska de relationer som formade honom och som han själv upplevde som viktiga. Hans tillgivenhet för föräldrarna och brodern Paul spelar en nyckelroll i hans liv, och hans första hustru och son drabbades hårt av livet i exil och utvisningen från Sverige, berättar Kaihovirta.

Författarna säger att det inte varit svårt att hitta källor som ger en god helhetsbild av Allan Walenius liv.

– För vissa år i hans liv är källmaterialet tunnare, för andra år nästan alltför ymnigt. Ibland har Allan själv fattat pen­nan och gjort äventyrsberättelser av sina upplevelser.