Beviljade bidrag 1-6 2022

 

 

Beviljat

FRI BILDNING

279 642

Mål: Aktörer inom tredje sektorn och fria bildningen stärker engagemanget och fördjupar bildningen i samhället

152 100

Att främja digital inkludering och medverkan

6 500

Att nå ut till och engagera nya målgrupper

7 500

Att stärka demokratin och motverka polarisering

20 400

Bildning som ligger i tiden

46 000

Kunskapsdrivet fokus på social, kulturell och ekologisk hållbarhet

11 700

Professionella organisationer

30 000

Ökad delaktighet, inkludering och engagemang i nyskapande verksamhet

30 000

Pris och tävlingar

45 000

Brobyggarpriset 2022

10 000

Folkbildningsmedaljen 2022

12 500

Folkbildningspriset 2022

15 000

Topeliuspriset 2022

7 500

Övriga bidrag

82 542

Stipulerat ändamål enligt SFV:s fonder

45 875

Övrigt

36 667

KULTUR OCH BIBLIOTEK

199 702

Mål: Ökat intresse för, kunnande om och mångfald inom konst och kultur

109 795

Bärkraftiga modeller för kulturverksamhet

20 000

Kompetensutveckling som stärker lärarnas undervisning i konstämnen eller stärker integrering av konstämnen i andra ämnen

700

Kulturupplevelser för barn och unga med koppling till lärande processer

64 095

Ökat samarbete mellan kulturaktörer, bibliotek och läroinrättningar

25 000

Pris och tävlingar

37 500

Arvid Mörne tävlingen, III pris

2 000

Arvid Mörne tävlingen, II-pris

3 000

Arvid Mörne tävlingen, I-pris

5 000

Hagforsmedaljen 2022

12 500

Kulturpriset 2022

15 000

Övriga bidrag

52 407

Stipulerat ändamål enligt SFV:s fonder

10 740

Övrigt

41 667

UTBILDNING

469 082

Mål: Högre välbefinnande inom utbildningen

63 257

Organisations- och verksamhetsmodeller som stöder kollegialt stöd och goda arbetsgemenskaper

30 000

Utvecklade exekutiva färdigheter bland barn, elever, studerande och lärare som stöder välmående s.s resiliens, självstyrning och självförmåga samt studieteknik

30 590

Ökade kunskaper hos undervisningspersonalen om faktorer som stödjer välbefinnande och motverkar illamående, mobbning och utanförskap bland barn och unga

2 667

Mål: Jämlikhet i utbildningen

309 063

Högklassig språkpedagogik och språkmedvetenhet

12 500

Pedagogiska arbetsmetoder som stöder individanpassade lärprocesser och som sporrar individen att fullt utnyttja sin egen potential att lära

103 810

Utvecklande av stöd som motverkar de skillnader i förutsättningarna att lära som socioekonomisk bakgrund, etnicitet, genus, funktionsvariationer eller livssituationer kan ge upphov till

192 753

Pris och tävlingar

30 000

Stipenidum för bästa prestation i svenska som främmande språk, A-svenska, i studentskrivningarna år 2022.

2 500

Stipenidum för bästa prestation i svenska som främmande språk, B-svenska, i Studentskrivningarna år 2022.

2 500

Svensklärarpris 2022

25 000

Övriga bidrag

66 762

Stipulerat ändamål enligt SFV:s fonder

27 095

Övrig utbildning

39 667

TOTALSUMMA

948 425

Bidragen i detalj (pdf)