Beviljade bidrag 1-9 2022

 

 

 Beviljat (euro)

FRI BILDNING

399 867

1. Aktörer inom tredje sektorn och fria bildningen stärker engagemanget och fördjupar bildningen i samhället

188 900

Att främja digital inkludering och medverkan

6 500

Att nå ut till och engagera nya målgrupper

7 500

Att stärka demokratin och motverka polarisering

20 400

Bildning som ligger i tiden

46 000

Kunskapsdrivet fokus på social, kulturell och ekologisk hållbarhet

11 700

Professionella organisationer

30 000

Ökad delaktighet, inkludering och engagemang i nyskapande verksamhet

66 800

2. Pris och tävlingar

35 000

Folkbildningsmedaljen

12 500

Folkbildningspriset

15 000

Topeliuspriset 2022

7 500

3. Övriga bidrag

175 967

Stipulerat ändamål enligt SFV:s fonder

65 967

Övrigt

110 000

KULTUR OCH BIBLIOTEK

183 295

1. Ökat intresse för, kunnande om och mångfald inom konst och kultur

129 295

Kompetensutveckling som stärker lärarnas undervisning i konstämnen eller stärker integrering av konstämnen i andra ämnen

1 700

Kulturupplevelser för barn och unga med koppling till lärande processer

96 595

Ökat samarbete mellan kulturaktörer, bibliotek och läroinrättningar

31 000

2. Pris och tävlingar

47 500

Arvid Mörne tävlingen, III pris

2 000

Arvid Mörne tävlingen, II-pris

3 000

Arvid Mörne tävlingen, I-pris

5 000

Kulturpriset

15 000

Hagforsmedaljen 

12 500

Solveig von Schoulz tävlingen 2022, II pris

3 000

Solveig von Schoultz-tävlingen 2022, III pris

2 000

Solveig von Schoultz-tävlingen 2022, I pris

5 000

3. Övriga bidrag

6 500

Stipulerat ändamål enligt SFV:s fonder

1 500

Övrigt

5 000

UTBILDNING

550 970

1. Högre välbefinnande inom utbildningen

93 257

Organisations- och verksamhetsmodeller som stöder kollegialt stöd och goda arbetsgemenskaper

30 000

Utvecklade exekutiva färdigheter bland barn, elever, studerande och lärare som stöder välmående s.s resiliens, självstyrning och självförmåga samt studieteknik

60 590

Ökade kunskaper hos undervisningspersonalen om faktorer som stödjer välbefinnande och motverkar illamående, mobbning och utanförskap bland barn och unga

2 667

2. Jämlikhet i utbildningen

380 403

Pedagogiska arbetsmetoder som stöder individanpassade lärprocesser och som sporrar individen att fullt utnyttja sin egen potential att lära

156 650

Utvecklande av stöd som motverkar de skillnader i förutsättningarna att lära som socioekonomisk bakgrund, etnicitet, genus, funktionsvariationer eller livssituationer kan ge upphov till

223 753

3. Pris och tävlingar

40 000

Brobyggarpriset

10 000

Stipenidum för bästa prestation i svenska som främmande språk, A-svenska, i studentskrivningarna år 2022.

2 500

Stipenidum för bästa prestation i svenska som främmande språk, B-svenska, i Studentskrivningarna år 2022.

2 500

Svensklärarpris

25 000

4. Övriga bidrag

37 310

Stipulerat ändamål enligt SFV:s fonder

34 310

Övrigt

3 000

Totalt

1 134 132

 

Bidragen 1-9/2022 i detalj (pdf)