90195.jpg

Luft under vingarna för SFV:s satsning på pedagogik och lärande

29.05.2024 kl. 10:47
Ett år har gått sedan lanseringen av webbplatsen Lärorikt. Ansvarige utgivaren Niklas Wahlström och producenten Malin Wikström ser tillbaka på en tid av snabb tillväxt och framåt mot att bredda och utveckla plattformen vidare.

Text Joanna Nylund

Lärorikt har under årets gång vuxit så det knakat i antalet artiklar och läsare, och inne­håller nu temahelheter som från ett brett perspektiv granskar olika frågor ur pedagogisk synvinkel. Niklas Wahlström berättar att Lärorikt tagits glädjande väl emot.   

– Det märks att det finns behov av en produkt som ventilerar pedagogiska frågor. Läsare har tackat för intressanta teman och välskrivna artiklar. Det finns skolledare som berättat att de regel­bundet läser Lärorikts artiklar i kollegiet och diskuterar dem på lärarmöten. Min känsla är att vi har lyckats bra, fast vi egent­ligen bara kommit i gång.

Niklas Wahsltröm tittar rakt i kameran med allvalrig min. Han sitter i en soffa i SFV:s mysiga bibliotek.

Niklas Wahlström.  Foto: Joanna Nylund

Malin Wikström instämmer.

– Det tar tid att göra en ny webbplats känd, men nu märker vi att Lärorikt börjar vara bekant för många som jobbar med de här frågorna. Det var särskilt tydligt på utbildningsmässan Educa. Vi har fått tack för att innehållet är för­djupande och har hög kvalitet.

Malin Wikström lutar sig bakåt i en soffa och vänder sig mot kameran. Platsen är SFV-huset G18.

Lärorikts producent Malin Wikström är glad åt det varma mottagandet. Foto: Frida Lönnroos.

Ni satte från början upp tydliga mål för Lärorikt, bland annat att bidra till ökad kunskap, inspirera till debatt, stödja kompetensutvecklingen. Tycker ni att de har förverkligats så här långt?

– Vi kan helt klart se att vi bidrar till inspiration och diskussion. Ett konkret exempel är vår rörelseutmaning, där vi kunde vi ge några klasser möjlighet att fördjupa temat med hjälp av boken Hjärnsmart junior. Också temat Pojkar har inspirerat till att jobba vidare med frågor kring pojkars utmaningar, berättar Wikström.

Wahlström tar fasta på rollen som inspi­ratör.   

– Talar vi om lärarens kompetens­höjande skulle jag säga att Lärorikt inte på något vis ersätter fortbildning, men kan fungera som ett bra komplement. Själv tycker jag vi lyckats bäst med att medvetandegöra viktiga och aktuella frågor men också med att inspirera, till exempel när vi berättat om saker som är på gång i en viss skola eller region.

Med lyhördhet för fältet 

Lärorikts redaktion arbetar med stöd av ett redaktionsråd.

– Vi väljer teman utgående från vad som är angeläget inom utbildningsfältet. I våra sociala medier har vi bett läsare om tips och på Educa-mässan fick vi in över 200 förslag på olika teman och ämnen att skriva om, berättar Wikström.   

Niklas Wahlström säger sig vara med­veten om att Lärorikts primära målgrupp, lärarna, är pressade arbetsmässigt.

– Jag vet många lärare som bara inte orkar fundera på något jobbrelaterat på fritiden. Vi kan inte ha som mål att lärarna ska läsa alla artiklar. Men jag hoppas man kan använda artiklarna som dis­kus­sions­underlag på lärarmöten eller i mindre team och poängtera att läsandet av en enda artikel kan göra en stor skillnad för verksamheten eller enskilda ele­ver. Effekten av satsningen kan och ska inte enbart mätas i antalet läsare eller klick.

Wahlström tillägger att Lärorikt satsar på innehåll som förhoppningsvis är relevant också flera år framåt i tiden.

SFV fick ta emot en stor donation från Svenska Blindskolföreningen för ett drygt år sedan. Bidrar den till finan­si­eringen av Lärorikt?

– Nej. Beslutet att skapa en plattform kring lärande togs innan vi visste något om donationen, och de pengarna är hursomhelst öronmärkta för specifika ändamål. Däremot har vi alla fått större förståelse för behoven hos personer med synnedsättning och vill bemöta dem så gott vi kan. Lärorikt görs med en viss typ av bildkontraster och texten kan göras större. På sikt hoppas vi att artiklarna även ska gå att lyssna på, berättar Niklas Wahlström.

Vi väljer teman utgående från vad som är angeläget inom utbildningsfältet.

Lärorikt tar ibland upp brännbara te­man som till exempel integration och psy­kisk hälsa. Hur ser ni på rollen som opinionsbildare?

– Politiskt och religiöst är vi givetvis obundna, men det är också självklart att vi bygger verksamheten på SFV:s värdegrund: en humanistisk människoupp­-
fattning och en tro på socialt hållbar utveck­ling, säger Wahlström.

– Att vi uppmärksammar samhälls­frågor, förstås ur en pedagogisk syn­vinkel, har läsarna ibland åsikter om – det märks i hur artiklarna kommen­teras på sociala medier. Samtidigt är det precis vad vi vill: att skapa innehåll som får män­ni­skor att tycka till.

Podd och liveträffar

Gällande framtiden konstaterar båda att inget ännu är fastslaget, men visioner finns.

– En idé är att på sikt ha lite lokal verk­samhet i form av regionala träffar, där vi uppmärksammar något tema och bjuder in till diskussion, berättar Niklas Wahlström.

– Många läsare har efterlyst en podd, och den hoppas vi kunna förverkliga någon gång i framtiden. Ett förslag från fältet är också att skapa en finlands­svensk evenemangskalender för utbildningsfältet. Också önskemål om pedagogisk materialbank till vilken olika aktörer kan ladda upp sitt material har lagts fram. Tiden får utvisa vilka alla önskemål vi kommer att ha möjligheter att förverkliga. Roligt är ändå att många vill koppla dessa tjänster till just Lärorikt.

En idé är att på sikt ha lite lokal verksamhet i form av
regionala träffar, där vi uppmärksammar något tema
och bjuder in till diskussion.

Wahlström och Wikström hoppas att också Lärorikt på sikt kan producera eget pedagogiskt material som komplement till olika teman. Just nu fortsätter ändå utvecklingen av själva webbsidan.

– Vi vill fortsätta vara lyhörda för vad som behövs, och gör vi något som inte behövs ska vi sluta med det, konstaterar Wahlström.


Kommentarer från Lärorikts läsare

Vi bad några läsare berätta vad de tycker om Lärorikt. De fick svara på följande frågor:

  1. Finns det något du särskilt har uppskattat med Lärorikt?
  2. Vad skulle du gärna se mer av i Lärorikt?

 

Rikard Lindström, direktör för grundläggande utbildning och gymnasie­utbildning i Borgå:

1.  De teman som lyfts upp är aktuella och intressanta. Artiklarna ger nya infallsvinklar och fungerar ofta som tankeställare, samtidigt som de är välskrivna och lämpligt långa. 2. Trots att likheterna är stora i Svenskfinland finns ändå variationer. Vilka lösningar vi konkret kommit fram till, så att säga på verkstadsgolvet, tror jag är intressant och kan ge oss alla aha-upplevelser.

FD Annette Kronholm, modersmålslärare och skrivpedagog, Topeliusgymnasiet, Nykarleby

1. Med Lärorikt har jag uppskattat temahelheterna, sådana teman som inte direkt har med mitt undervisningsämne att göra. Expertröster och mång­stämmighet är en styrka. 2. Jag skulle önska än mer mångstämmighet, fler elev- och studerande­perspektiv. De nyanländas, vårdnadshavarnas, de åldrandes perspektiv – de flesta har en relation till skola och utbildning. 

Esbjörn Hägerstedt, rektor för Karis-Billnäs Gymnasium

1. Det underlättar att som rektor delta i samhällsdebatten då man kan hän­visa till aktuell, populariserad forskning som dessutom är lättläst. Ibland har jag också använt Lärorikt i fortbildningssyfte. Det är lätt att känna igen sig i skolkontexten samtidigt som sajten ger en mer nyanserad bild än tid­ningar­nas debattsidor om skolan. 2. I takt med att innehållet sväller finns risk att äldre inlägg faller i glömska. En kategorisering kring till exempel ”PISA”, ”välmående”, ”skärmtid” är ett förslag. Följande steg kunde vara fort­bildningshelheter, till exempel ”Väl­mående i skolan de senaste två åren” eller liknande.