87667.jpg

BRAVO! är med i forskningsprojektet Mångsam

18.10.2023 kl. 08:26
Ett ny­startat forsknings­projekt om mångfald och samarbete vid den svenskspråkiga lärar­utbildnin­gen vid Helsingfors universitet handlar om konstintervention. SFV:s BRAVO!-nätverk är med.

Jag tycker om att riva ner betongväggar – vad finns där bakom? Jag tänker att det är skulptören i mig som vill accentuera materialet, betongen. Det är ett material som väcker associationer som sprider sig åt vitt skilda håll. Och när det är en öppning i väggen vill jag sedan gå igenom den tillsammans med andra.

Så beskriver Hannah Kaihovirta sitt bidrag till forskningsprojektet Mångsam, ett ny­startat forsknings­projekt om mångfald och samarbete vid den svenskspråkiga lärar­utbildnin­gen vid Helsingfors universitet.

Äldre universitetslektorn, docen­ten Anna Slotte leder Mångsam, och flera av Kaihovirtas kolleger bidrar med forsknings- och utveck­lings­arbete, bland annat ansvariga universitetslektorn Solveig Cornér och praktikplaneraren Mira Ihalainen. De handledande lärarna, BRAVO! och partnerskolorna Lagstads skola (Esbo), Dickursby skola (Vanda), Hoplax skola (Helsingfors), Matt­lidens skola (Esbo) och Winellska skolan (Kyrkslätt) är också med i projektet.

– Jag är oerhört glad över att alla sagt ja. Att säga ja i inledningen av något nytt man vill pröva på, och att säga ja i kreativa processer är centralt för att pro­jektet ska bära sig. Projektets idé är ju att pröva något som inte finns i redan invanda strukturer.

Hannah Kaihovirta modellerar framför sitt ansikte i festsalen i SFV-huset G18

Docenten och äldre universitetslektorn Hannah Kaihovirta kommer att leda konstinterventionerna inom forsknings­projektet Mångsam.

Kaihovirta har erfarenheter av att göra konstinterventioner i lärmiljö.

– Jag vill pröva det under lärarpraktiken så att alla – studenten som praktiserar, den handledande läraren på skolan, jag och skoleleverna – tillsammans skapar en bildkonstsituation till deras bild­konstundervisning.

En konstintervention innebär att man genomför någon form av skapande­process med avsikt att skapa förändring. Frågor som Hannah är nyfiken på är: Hur står konstnärliga och pedagogiska mål i relation till varandra? Hur formar improvisation och kroppsligt lärande konstnärliga processer och lärprocesser? Hur tar miss­lyckanden plats i konst och lärande? I bästa fall ska konst­interventionen lyfta fram insikter och kunskap kring frågor som är utöver det förväntade inom konst och lärande.

Dessa interventioner filmas eller fotograferas. Förberedelserna inför interventionen dokumenteras också.

Projektets första fas med planering av innehåll, tidtabell, praktiska lösningar kring material, lärmiljö, samt insamling av data och dokumentation pågår läsåret 2023–2024. Datan analyseras under läsåret 2024–2025. Delar av pilotens resultat omarbetas av en arbetsgrupp till populari-
serade lärarhandledningar och fortbildningar för distribution via skolnätverket BRAVO! Till stor hjälp i det här arbetet är dok­toranden Ellinor Elmvik, forskarassistenten Ville Haliseva och lärarstuderande Minette Bäckblom. Forskningsresultaten väntas ha betydelse för hur framtida läroplansgrunder formas samt hur kommunala eller skolspecifika läroplaner skrivs fram.

Hannah säger att tiden för ensamma institutioner är över.

– Jag har aldrig upplevt att jag fullt ut kan arbeta med alla delar av vad bildkonst kan vara i skolorna på svenska i Finland. Jag upptäcker hela tiden nya betong­väggar och nya möjligheter. SFV:s BRAVO!-nätverk har skapat en otrolig arena för samarbete. Vi måste jobba i nätverk. Vi ska inte bara tala om samarbete utan om utbyte.