77864.jpg

Jag lever än! och Tjugo sekunder fick SFV-bidrag i vår

03.06.2021 kl. 10:33
Musikalen Tjugo sekunder hör till en av mottagarna i vårens utdelning. Musikalens premiär var planerad till maj 2021, men är uppskjuten till våren 2022.
Läs vilka andra projekt som fått bidrag våren 2021 av SFV.


Den nyskriva musikalen Tjugo sekunder har fötts ur ett unikt samarbetsprojekt mellan tre österbottniska konstnärer: textförfattaren och librettisten Ann-Luise Bertell, pedagogen och kompositören Christine Julin-Häggman samt skådespelaren och sångtextförfattaren Matias Kuoppala.

Tjugo sekunder sätts huvudsakligen upp som en pedagogisk produktion och engagerar ett stort antal studerande vid kulturutbildningarna i Campus Allegro. Musikalen uppförs i Schaumansalen i Jakobstad, och sammanlagt tio föreställningar planeras till våren 2022. 

Några andra exempel ur sektorn Kultur och bibliotek:


Jag lever än!

Ett åländskt Art & Ageing-projekt. Utgående från 12 intervjuer med seniorer, kommer man att gestalta de äldres berättelse med olika konstnärliga uttryck och på så sätt synliggöra och ge röst åt den äldre människan. Genom projektet ges det form åt erfarenheter som formuleras i den sista fasen av livet. Resultatet kommer att bli en helhet som består av olika konstnärliga produktioner samt en vetenskaplig studie. Projektet genomförs av LumparLab Teaterförening rf. 


Skriv ditt Åboland: författarbesök och skrivarverkstäder

Projektet Skriv ditt Åboland: författarbesök och skrivarverkstäder riktar sig till elever i årskurs 7 i Åboland och Åbo. Projektet förverkligas i slutet av vårterminen 2021. Genom projektet vill man inspirera eleverna att läsa och skriva genom att låta dem bekanta sig med lokala, finlandssvenska författare, samt själva producera texter. Syftet är att få ungdomarna att känna sig delaktiga i ett litterärt sammanhang. Projektet genomförs av Åbolands litteraturförening. 

Några exempel inom sektorn Utbildning:


Synliggöra arbetet inom den svenskspråkiga pedagogiken

Med projektet vill man synliggöra småbarnspedagogiken med målet att göra branschen mera attraktiv och framstå som ett starkt alternativ vid val av yrke och studier. Projektets målgrupp är: 

  • unga som står inför studieval
  • vuxna som står i beråd att byta yrke och
  • allmänheten i syfte att skapa en opinion och synliggöra vad arbetet innebär.

Projektet görs i samarbete med olika aktörer inom småbarnspedagogiken; arbetsgivare, utbildningsanordnare och organisationer. Projektet genomförs av Sydkustens landskapsförbund.

Utvecklandet av flerformsstudier

Gymnaiserna i Sibbo, Borgå, Lovisa och Kotka vill utveckla flerformsundervisningen så att den stöder inlärningen i närundervisningen och i de distanskurser som är gemensamma. För att kunna utarbeta fungerande metoder som stöder flerformsstudier, sträcker sig projektet över en tre års period. Med en tutorlärare i varje gymnasium möts behovet av individuella lösningar i olika ämnen. 

Språkhöjande webbresurs för skolelever

Institutet för de inhemska språken skapar en språkhöjande webbresurs för skolelever i åk 7–9 och andra stadiet i svenska skolor. På kort sikt kommer det att ge modersmålslärarna ett relevant verktyg som de kan hänvisa elever i behov av extra stöd till, och på det sättet skapa en mer balanserad undervisningssituation. På lång sikt är målet att förbättra elevernas kunskaper i svenska och ge alla elever i de finlandssvenska skolorna förutsättningar för vidarestudier på svenska. En pilotversion görs hösten 2021. 

Några exempel i sektorn Fri bildning:
 

Biosfärakademin

Under flera års tid har Skärgårdshavets biosfärområde med olika samarbetsparter byggt upp ett pedagogiskt program kring miljöfrågor, hållbarhet, skärgårdskultur och -natur, som riktar sig till barn och unga. En artikel om Biosfärakademin ingår i SFV-magasinet 2-21: läs mera om Biosfärakademin här.

Läsning i laget

Läsning i laget" är ett projekt som riktar sig till idrottsföreningar och -lag. Syftet är att öka läslusten bland barn och unga, sprida kunskap om vikten av läsning, samt dela ut verktyg och arbetssätt för att lyfta upp läsningen i det egna laget. Genom projektet vill man också skapa en läsfrämjande miljö. I arbetet inkluderas tränare, vuxna inom föreningen och laget, samt föräldrar. Målet är att i nya miljöer och med nya metoder öka läskunnigheten och läsintresset bland barn och unga. Projektet genomförs av Sydkustens landskapsförbund. 

MOF - Moderna föreningar

MOF-projektets mål är att utveckla innovationsverksamhet hos föreningarna. Projektets syfte är att utbilda och inspirera lokal-och byaföreningarna till innovationsverksamhet och att hjälpa föreningarna att hitta nya verksamhetssätt och -former. Målet är att stärka den lokala föreningskulturen och livskraften hos föreningarna på landsbygden. Projektet genomförs av Pohjanmaan Yhdistykset ry - Österbottens Föreningar rf