76921.jpg

Project Liv en av mottagarna i årets första utdelning

15.03.2021 kl. 09:01
I slutet av januari fattade SFV:s styrelse beslut om årets första bidragsutdelning. Bland mottagarna finns Project Liv som ger ut en handbok till familjer med långtidssjuka barn.

Bild: Project Liv/Segermarketing

SFV:s styrelse tog ställning till och fattade beslut om sammanlagt 26 bidrag, av vilka 18 beviljades bidrag. 

Vi beviljar bidrag till projekt som är i linje med våra fokusområden inom sektorerna utbilding, kultur och bibliotek, och fri bildning. Vi fokuserar bidragsutdelningen till några områden för att få en större genomslagskraft.

Inom sektorn fri bidning fick Project Liv 1 500 euro för en lättläst handbok för familjer med långtidssjuka barn

– Av erfarenhet vet vi att man i en krissituation vill ha något som är enkelt att ta in. Några tröstande ord och konkreta tips. Vi har kommit ut med en liten handbok om hur barn önskar blir bemötta i kris. Denna handbok är föräldrars röster till andra föräldrar om hur man som par kan försöka tackla den utmanande vardag som långtidssjukom innefattar, säger Nina Brännkärr-Friberg, grundare av Projct Liv.

Boken ger konkreta tips och verktyg för att kunna bevara och stärka parförhållandet och familjen även om omständigheterna är tuffa. 

Bild: Projecet Liv/Segermarketing

Några andra andra projekt som fått bidrag presenteras här (lista på alla beviljade bidrag i slutet av webbnyheten): 

Sektorn fri bildning
 

Borgå Folkakademi, 1 400 euro, för en fortbildningskurs om skolmobbning för skolpersonal, anhöriga till berörda och andra intresserade. Syftet är att öka medvetenheten om den mobbning som förekommer bland barn och unga, sprida kunskap och ge möjlighet till utbyte av erfarenheter. Genom fortbildningskursen vill man stärka kompetensen hos lärare och skolpersonal. 

Dunk – De ungas musikförbund, 8 000 euro, för Klanglådan -  en visuell och inspirerande låda med instrument, sångarrangemang, rekvisita och digitalt pedagogiskt material. Klanglådan riktar sig till småbarnspedagoger, lärare i förskola och årskurs 1–2 och består av två delar, en fysisk låda med instrument och ett digitalt materialpaket med noter och lärarhandledning. Genom Klanglådan vill DUNK främja intresset för sång och musik inom småbarnspedagogiken på svenska i Finland.

Sektorn kultur och bibliotek
 

Wasa Teater, 25 000 euro, för ett publikutvecklingsprojekt med omfattande marknadsundersökningar och marknadsföringsåtgärer för att hitta nya publikgrupper i Västerbotten. Syftet är att bredda kundunderlaget framöver med nya kundgrupper från Västerbotten. Ett lyckat resultat ger teatern en stabilare bas i framtiden, men kan också ge positiva effekter åt andra kulturaktörer i Vasa med omnejd samt på en mera abstrakt nivå skapa en naturlig kontaktyta för österbottningar och västerbottningar.

Sibbo Skolmuseum, 800 euro för att tillverka en interaktiv karta över alla skolor, nedlagda och ännu i bruk, i Sibbo. Med hjälp av en fysisk sibbokarta, dator, skärm och ett program i datorn är det möjligt för besökaren att "klicka" på en skola och få ljud, text och bilder om skolan. Syftet är att göra det enkelt, och förmånligt, för såväl skolklasser som privatpersoner och grupper att få ta del av Sibbos skolhistoria.

Sektorn utbildning


Tekniska förening i Finland, 4 000 euro för TekNatur 2020–2021, en tävling i teknik och naturvetenskap för svenskspråkiga elever i åk 7–9 och gymnasier i Finland. Tävlingens syfte är att väcka intresse för naturvetenskaper och teknik. Genom TekNatur får eleverna dels fördjupa sitt kunnande i och intresse för naturvetenskap och teknik, dels träffa förebilder i branschen och öva sig i samarbete och problemlösning.

Svensklärarna i Finland, 3 500 euro för uppsatstävlingar:
1) Uppsatstävling för gymnasister, årskurs 2. Tävlingen arrangeras i två serier: lång och medellång lärokurs.
2) Uppsatstävling för grundskolelever på årskurs 6 och 9 samt språkbadelever. Sammanlagt fem olika serier ordnas.
 

I januari beviljade SFV totalt bidrag för 133 200 euro. 

Se hela listan på beviljade bidrag här

Inom sektorn kultur prioriteras våren 2021 mindre kulturaktörer som är beroende av publikmöten och vars verksamhet påverkats negativt av coronapandemin.