74702.jpg

Marthaförbundet skyddar Östersjön med hjälp av SFV-bidrag

10.09.2020 kl. 09:12
Marthaförbundet vill skydda Östersjön genom bildning och konkret handling. Projekt Östersjön 2.0 erbjuder allmänheten en livsstil som tar hänsyn till Östersjön och dess speciella karaktärsdrag.

– Vi kan minska vår miljöpåverkan på Östersjön genom medvetna val varje dag. Genom projektet Östersjön 2.0 delar vi med oss av vardagliga tips, kunskap och bildning – vi kan alla göra en insats som har betydelse, säger Annika Jansson, verksamhetsledare för Finlands svenska Marthaförbund.

SFV har fri ansökningstid för allmänna bidrag och fattar beslut om ansökningar kontinuerligt. SFV:s styrelse behandlade i augusti totalt 28 ansökningar av vilka 14 ansökningar beviljades bidrag till ett belopp på 181 434 euro. Marthaförbundet var en av bidragsmottagarna.

Marthaförbundets projekt Östersjön 2.0 startar i höst med skolbesök, temadagar och kursverksamhet. Målet med projektet är ge allmänheten vardagskunskap och verktyg för medvetna val som på sikt minskar belastningen på Östersjön. 

– Marthaförbundet är en trovärdig och viktig bildningsaktör i Svenskfinland. De når många med sin verksamhet. SFV är gärna med och stöder bildningsarbetet kring Östersjöfrågor, säger Anna-Karin Öhman, sektorsansvarig för Fri bildning på SFV.

Projekt Östersjön 2.0 handlar om allt från val av miljövänliga tvättmedel och rätt byggda utomhustoaletter, till båtliv med hänsyn till miljön och talkodagar för uppstädning av stränder. 

– SFV:s bidrag innebär att projektet kan vara en del av förbundets verksamhet under en längre tid. Tack vare bidraget når vi fler människor, och på sikt får vi ett renare hav, säger Jansson.

SFV:s bidrag till projektet Östersjön 2.0 är 50 000 euro och beviljas inom ramen för fokusområdet Fria bildningen och föreningslivet når fler.

Andra exempel ur utdelningen


Fri bildning
Inom fria bildningen fick Svenska Studerandenas Intresseförening 3 000 euro för kursen Audiovisuell storytelling för aktivt medborgarskap inom fokusområdet Bildning som ligger i tiden. Kursen riktar sig till svenskspråkiga högskolestuderande och målet är att främja aktivt medborgarskap genom att ge unga verktyg för att delta i samhällsdebatten via nya medier. 

Kultur och bibliotek
Inom kultursektorn får Rikard Eklund 1 500 euro för ”Slute” en musikvideo om meningsfullhet, gemenskap och solidaritet, vilken omfattar ett flertal österbottniska svenskspråkiga kommuner och städer. Genom projektet vill Eklund på ett positivt sätt gynna landskapets kulturella profil, vilket är speciellt viktigt under den rådande coronasituationen. Bidraget beviljas inom ramen för fokusområdet Bärkraftiga modeller för långsiktig kulturverksamhet

Utbildning
Inom fokusområdet En verksamhetskultur som främjar jämlikhet och nytänkande får Anna Slotte, universitetslektor vid Helsingfors Universitet 18 548 euro för projektet DISKO – Digitalisering och distansundervisning i svenskspråkig skola. Inom projektet undersöks villkor och utvecklingspotential relaterade till distansundervisningen våren 2020. Syftet är att analysera lärares erfarenheter av distansundervisningen och att ta fram innovativa praktiker för digitaliserade lärmiljöer. Resultatet delges i en rapport och i forskningsartiklar.
 
 Se hela listan på beviljade bidrag i augusti här
 

--
 
Noggrannare information om SFV:s utdelning:
 
Johan Aura
Kanslichef
johan.aura@sfv.fi
040-355 99 35

Noggrannare information om projektet Östersjön 2.0:

Annika Jansson
verksamhetsledare
annika.jansson@martha.fi
050 302 3363


PRESSMEDDELANDE 10.9.2010, Helsingfors