87668.jpg

Årets SFV Start!-vinnare fångar upp problematisk skolfrånvaro

16.10.2023 kl. 08:30
Elever som har problem med skolfrånvaro har ofta svårt att få rätt slags hjälp. Det här vill årets SFV Start!-vinnare ändra på.
Lösningen heter Back2School och baseras på en modell som visat goda resultat i Danmark.

Text Sonja Finholm ~ Foto Frida Lönnroos

Sedan vinnarna i årets SFV Start!-tävling utsågs i våras har det hänt en hel del. Just nu förhandlar docent Katarina Alanko och hennes kolleger med väl­färdsområdet i Österbotten. Tanken är att på sikt lansera den nya modellen i hela landskapet. Kommunerna i Jakob­stadsregionen har redan gett grönt ljus och målsättningen är att imple­mentera modellen i skolorna under vårterminen 2024.

– Vi har delat upp projektet i tre delar – implementering och utbildning av personal i Jakobstadsnejden, skapan­-
det av en webbplats och en lättillgänglig skriftlig guide för andra välfärdsområden som är intresserade av Back2School. Vårt mål på lång sikt är förstås att meto­den ska sprida sig i hela landet, säger Katarina Alanko.

Temat skolfrånvaro är rykande aktuellt och hänger tätt samman med tävlingens fokus på ensamhet och utanförskap. Undersökningar som Hälsa i skolan och tankesmedjan Magmas ungdoms­barometer visar att allt fler unga känner sig ensamma – upp till var fjärde ung säger att hen ofta känner sig ensam. Distans­undervisning, mobiltelefoner och inter­net har ytterligare förstärkt känslan av utanförskap och det finns de som i det längsta undviker fysisk kontakt.

Vinnarteamet Back to school på scenen i SFV-huset G18:s festsal, med blommor i handen.

Prisvinnarna Katarina Alanko,  Patrik Söderberg och Kiti Lindén.

För Katarina Alanko är projektet en naturlig fortsättning på ett långsiktigt arbete för att förbättra vården för elever som kämpar med skolfrånvaro. Hon har själv en bakgrund som skolpsykolog, och under sina år i skolvärlden såg hon att skolfrånvaro blev allt vanligare, och i många fall också allt svårare.

– Jag kände redan då att det inte fanns någon bra metod för att hjälpa de här barnen och ungdomarna, och inte heller familjerna. Många elever bollades från lucka till lucka utan att någon riktigt tog tag i problemet.

Det som framför allt fattas är verktyg för att fånga upp de elever som börjar ha upp till 20 procents frånvaro, men där frånvaron ännu inte är kronisk. Det kan vara elever med beteende-, ångest- eller depressionsproblematik i bakgrunden.

– I det här skedet kan man fortfarande rädda situationen. Jag tror själv starkt på att bryta den negativa spiralen och att ta sig till skolan. Även forskning visar att det kan hjälpa.

När Katarina Alanko sökte sig tillbaka till forskningen fick hon nys om den danska modellen Back2School. Hon har själv varit med om att utvärdera ett pilotprojekt i Västra Nyland, som visade att modellen passar bra också i våra förhållanden.

– Tyvärr fick metoden ingen fortsättning den gången. En förklaring är att man inom vården ungefär samtidigt valde att satsa på två korta fokuserade behandlingsmetoder, Cool Kids och IPC. Men jag kände att modellen var för bra för att inte föras vidare. Skolfrånvaro är ofta komplex och Back2School är en unik modell så till vida att den beaktar problematiken ur flera synvinklar, säger Katarina Alanko.

När SFV utlyste årets Start!-tävling såg hon en öppning, dessutom på svenska. Tillsammans med sin forskarkollega, universitetslektorn Patrik Söderberg och projektkoordinatorn Kiti Lindén i Jakobstad bildade hon laget Redskap
för närvaroteam. Deras vinnande idé handlar om att implementera och an­-passa den danska modellen till finländska förhållanden. Modellen går ut på att skapa mångprofessionella frånvaro­­team som består av skol­psykologer, kuratorer och personal från sjukvården, i vårt fall välfärds­områden. Teamets upp­gift är att med hjälp av sin breda kunskaps­bas fånga upp elever som hit­tills fallit mellan stolarna och erbjuda dem rätt slags hjälp. Helt enkelt att skapa en struk­­tur och ett samarbete mellan olika sektorer.

– Huvudsaken är att vi fångar upp eleverna i god tid, innan frånvaron eska­lerar. Ifall vi lyckas med det kommer vi på sikt att spara resurser både inom skolan och vårdsektorn, säger Katarina Alanko.

Det första steget är att utbilda perso­nalen i de fem pilotkommunerna i Jakob­stads­regionen. Exakt hur teamen ska se ut klarnar under hösten, men tanken är att åtminstone kuratorer och skol­psykologer ska vara representerade. Kiti Lindén säger att mottagandet hittills varit positivt.

– Skolorna har redan system för att följa upp och ingripa i skolfrånvaro, men det här är ett verktyg för att kunna hantera även svårare fall och fall där fler instanser behöver involveras. Genom att ta fram gemensamma processer kan vi underlätta vardagen för alla inblandade, säger hon.

Back2School är en evidensbaserad modell som är anpassad för professio­nella, medan den andra delen av projektet handlar om att sprida information och kunskap om skol­frånvaro – och det är här Patrik Söderbergs expertis kommer till nytta. I sin forskning kring mobbning och utanförskap har han sett hur föräldrar ofta lämnas ensamma med sina fråge­ställningar.

– Även skolfrånvaro kan lätt bli en familjehemlighet om man inte känner att det finns någon som lyssnar eller förstår. Här ser jag att vår modell kan vara ett steg i rätt riktning genom att skapa en struktur där föräldrarna vet vem de kan vända sig till.

Tanken med webbplatsen är att samla information, men också att skapa ett forum där föräldrar kan träffas och ut­byta erfarenheter.

Prispengarna på 60 000 euro kom­mer väl till pass.

– De kommer att räcka till utbildningen av personal i Jakobstads­regionen och skapandet av guiden och webbplatsen, men efter det hoppas vi att metoden ska börja leva ett eget liv och sprida sig organiskt, säger Katarina Alanko.

Tanken var att tävlingsbidraget skulle kopplas samman med ett forskningsprojekt på samma tema, men den finansieringen uteblev.

– Vi har i stället planer på att knyta ihop modellen med nya forskningsprojekt, men exakt hur det ska förverkligas är ännu öppet. Just nu ser jag fram emot att få utvärdera försöken i de första kommunerna och samla erfarenheter. Målsättningen att Back2School inte bara ska vara ännu ett i raden av projekt, utan ett hållbart verktyg som är integrerat i den dagliga verksamheten. Och framför allt sprida hopp åt de unga och familjer som drabbats och som känner sig vilsna i byråkratin, säger Patrik Söderberg.