SFV:s bidrag 2019 (löpande ansökningstid)

Tabellen uppdateras en gång i kvartalet.
Tabellen är sorterad enligt SFV:s verksamhetssektor och fokusområden.

Namn Projektnamn Kort beskrivning Sektor Beviljat belopp
Skärgårdscentrum Korpoström Plast i havet Plast i havet är en internationell miljöutställning som nått 15 länder. Skärgårdscentrum Korpoström och står värd för utställningen maj-september 2019. Huvudsyfte är inte bara att visualisera plastproblemet i världshaven utan att även engagera allmänheten, föreningar och skolor. En del av utställningen syns i Åbo stadsbibliotek. Fri bildning 12 000
Odlingsföreningen freelanceodlarna rf ODLINGSGLÄDJE HOS STADIN PUUTARHURI! - kurs- och lägerverksamhet i odling och natur för unga stadsbor Vi avser att arrangera praktiskt riktade kurser, utbildningar, läger och klubbar kring odling, trädgårdsskötsel och husdjurshållning. Kurserna riktar sig främst till barn och unga i Helsingfors. Projektet omfattar såväl korta kurser och utbildningar, som vi har lång erfarenhet av, såväl som längre odlingsläger och -klubbar. Fri bildning 1 000
Svenskfinlands krigsänkebarn rf Föreningsverksamhet i hela svensk Finland, Åland ,Sverige och Nprge Lokalträffar 7st på olika ställen i sv. Finland Blomsterhyllning på de stupades dag 40 st på olika hjältegravar i Finland. Sommarträff för våra medlemmar ca. 130 personer Fri bildning 2 000
Stadsstyrelsen i Kristinestad Utbildningsstigar Projektet utbildningsstigar syftar till att synliggöra och förtydliga utbildningsstigarna i musik på svenska i Finland. Studievägen vidare för en elev som exempelvis utbildat sig vid en folkhögskola ska klargöras. Fri bildning 10 000
Folkets Bildningsförbund r.f. Samarbete för fri bildning med finskspråkig radio i Åbo Under 2019 skall FBF samarbeta med Turun Lähiradioyhdistys r.y. för att sända föredragen från FBF:s filosoficaféen i deras lokalradio i Åbo. Detta är ett unikt och nytt samarbete över språkgränserna som gör svenskan aktuell i nya sammanhang i Åbo. Tidigare har Turun Lähiradioyhdistys ordnat sändningar enbart på finska eller engelska. Fri bildning 1 000
Slow Food Helsinki ry City Gardening bok År 2012 startade SFH en takodling på kabelfbarikens tak. Projektet var mycket lyckat och dokumenterades i en mängd foton och i text. Erfarenheterna av takodlingen användes tex i en doktorsavhandling. City odling, odling på tak och terasser kräver helt annat än odling på fast mark. Avsikten är att under dettaår, 2019 sammanställa materialet till en bok som utges på svenska och engelska. Fri bildning 3 000
Idrottsklubben Falken Idrottskul åt invandrarflickor i lågstadieåldern Vi önskar bilda en grupp med invandrarflickor i lågstadieåldern som kunde idrotta tillsammans i grupp. Gruppen skulle samlas samma tid som våra andra idrottare tränar och skulle på så sätt komma in i vår gemenskap Fri bildning 4 000
Statsvett r.f. Statsvett r.f.s studieresa till Ryssland Statsvett r.f. ordnar en studieresa till Ryssland maj 2019. Studieresan är en traditionsenlig och väldigt uppskattad del av verksamheten och ger oss statskunskapsstuderande en ypperlig chans att bekanta oss med främmande politiska, organisatoriska och samhälleliga system. I år har vi velat göra resan miljövänlig och hållbar och har således bestämt Ryssland som resedestination; resorna görs alltså med tåg. Studieresan ger deltagarna även en möjlighet att lära känna sina medstuderandena bättre. Fri bildning 400
Andelslag daghemmet Fyren Språklek för barn Andelslag daghemmet Fyren erbjuder språk klubbar (språkdusch) (finska och svenska) för barn, daghemsbarn men även utomstående från och med vecka 6 2019. Vi erbjuder två finska klubbar och en svensk klubb sammanlagt 15 ggr/termin, vi fortsätter klubbarna i höst och utökar med en engelska klubb. I sommar ordnar vi ett tvåspråkigt barnläger. Klubbarna är avsedda för 3-7 åringar. Marknadsföringen sker via sociala medier. Fri bildning 1 000
Svenska modersmålslärarföreningen i Finland rf Fortbildningar under året 2019 Under verksamhetsåret 2019 ordnar föreningen olika fortbildningar för lärare i modersmål och litteratur. I ansökan redogör vi för all verksamhet under året, men vi ansöker om bidrag för de kurser, fortbildningar och mo-caféer som vi ordnar under året. Fri bildning 1 000
KRAN rf Strategiarbete Förbundet KRAN kommer att inleda sitt strategiarbete omfattande workshop med utomstående facilitator i mars 2019. Vi har bjudit in Pernilla Howard att komma som utomstående facilitator. Förbundet har personalmässigt vuxit kraftigt under de senaste åren, nu är det viktigt att inleda strategiprocessen med syftet att ha en färdig strategi hösten 2019. Strategiprocessen inleds med en workshop omfattande personalen som är anställd minimi 50% vid förbundet. Workshopen hålls en hel dag i mars. Fri bildning 400
Cygnaei Hem och Skola r.f. Mums: Klimatsmarta recept för kräsna smaklökar Cygnaeus lågstadiums årliga Jorden Runt-evenemang har i år hållbar utveckling som tema. Inför evenemanget producerar vi en samling med enkla klimatsmarta matrecept som barn gillar. Skriften trycks upp i 250 ex och distribueras under Jorden Runt-kvällen på skolan tisdagen den 2 april 2019. Fri bildning 500
Oravais historiska förening r.f. Kurser för nyanlända flyktingar i Oravais Under 2019 ordna dagskurser som behandlar Womens´s Day, DIT workshop, Vappu Celebrations, Summer Celebrations, Eid celebrations and end of summer gathering och Little Christmans opening and celebrations. Fri bildning 800
Anders Lindman Sundom - igår och idag Sammanställning och utgivning av läroboken "Sundom - igår och idag". Boken görs för Sundom skolas årskurs ett till sex, samt för nyinflyttade personer i byn. Fri bildning 1 000
Segeljaktföreningen Alanta Traditionellt klinkbygge, -att bygga utan mallspanter. Yxa, hyvel, kniv. Rekonstruktion och dokumentation av en åländsk post- och passagerarjakt från mitten av 1800-talet med fokus på bevarande av hantverkskunnandet samt forskning kring jakter i allmänhet och deras skrovbyggnation i synnerhet. Båten byggs på det traditionella sättet utan mallar med anställda lärlingar som i framtiden kan föra denna utdöende kunskap vidare. Under byggtiden kan byggplatsen besökas av skolklasser och studeranden, som ska kunna ta del i byggandet och senare segla med den färdiga skutan. Fri bildning 10 000
Svenska Skolhistoriska föreningen i Finland rf Skolhistoriskt arkiv 37 utg. Svenska Skolhistoriska föreningen i Finland Föreningen ger ut en redogörelsen som detta år beskriver skoladministrationen, en översikt över tidigare förhållanden. Åtta skribenter deltar i projektet. Skribenterna beskriver Skolstyrelsens svenska avdelning, De svenska privatskolornas, Studentexamen ur svensk synvinkel, Den kommunala skoladministrationen m.fl rubriker. Omfattning c 150 sidor. Fri bildning 1 500
Kansalliskielet ry - Nationalspråken rf Två- och flerspråkighet som framgångsfaktor Kansalliskielet ry - Nationalspråken rf är en förening, vars syfte är att främja kunskaper i bägge inhemska språken samt främja förståelsen för det nordiska samarbetet i form av olika tillställningar, där föreningens budskap förmedlas till olika målgrupper. För första gången kommer vi att arrangera ett seminarium i norra Finland, Uleåborg, ett viktigt centrum för utbildning och näringsliv, som har en stor betydelse lokalt, regionalt, nordiskt och internationellt. Fri bildning 7 000
Södra Finlands svenska språklärare r.f. Fortbildning om formativ bedömning En fortbildningsdag för språklärare med temat formativ bedömning. Fri bildning 200
Bildningsalliansen rf Föräldrar i fokus – en modell för delaktighet i närskolan Projektets övergripande mål är att skapa en modell som främjar nyanlända föräldrars och speciellt hemmaföräldrars inklusion i närsamhället och i skolans verksamhet. Modellen kan användas fritt för sig eller som en del av den fria bildningens integrationsutbildning. Fri bildning 15 000
Utgivarföreningen för tidskriften Astra r.f. Tidskriften Astras hållbara verksamhet Under år 2019 präglas Astras verksamhet av utgivning av tidskriften – i pappersform och digitalt –, samhällsdebatt och olika former av samarbete. Vi fokuserar på att ytterligare strukturera vår interna organisation så att arbetet görs på ett hållbart och långlivat sätt. Vi vill under 2019 sträva efter att få mer prenumeranter, involvera fler människor i arbetet med och kring tidskriften och på så vis bidra till feministisk diskussion i Svenskfinland. Fri bildning 5 000
Projekt Fredrika r.f. Projekt Fredrika Vi ansöker för ett projekt som ska öka kunskapen om det svenska Finland via en förbättring av innehållet på Wikipedia – både kvantitativt och kvalitativt. Projektet kommer att inspirera det svenska Finland till att "tänka Wiki" och hjälpa organisationer och medborgare att skaffa sig färdigheter att avspegla sig och sin historia på Wikipedia. Genom projektets digitaliseringssatsningar på fakta-, forsknings- och nyhetsmaterial garanteras tillgången till bättre källmaterial på nätet. Fri bildning 20 000
Klockriketeatern r.f. Aniara - fragment ur tid och rum "Aniara - fragment ur tid och rum" är ett nytt musikverk för kammarkör och teater. Samproduktion med The Crossing, den främsta kammarkören för ny musik i USA. Premiären i Philadelphia (6/19) är den första finländska teaterpremiären i USA! I Helsingfors på Finlands nationalopera (9/19) . Projektet är flerårigt och omfattar produktioner, publikationer, seminarier, samtal, mästarklasser mm. Utvecklar kompetens, nya modeller för internationell samproduktion och gränsöverskridande konst Kultur och bibliotek 40 000
Vasa Stad / Kultur- och bibliotekstjänster LittFest Littfest bjuder in intressanta författare för att berätta om sig själva och sina verk eller att diskutera aktuella ämnen. Vasa LittFest är ett genuint tvåspråkigt evenemang som strävar efter att erbjuda litterära upplevelser över språkgränserna. Festivalen för språkgrupperna närmare varandra och gör den svenspråkiga litteraturen tillgänglig för de finska läsarna och vice versa. Littfest ordnar författarträffar, paneldiskussioner, intervjuer och annat som rör den litterära sfären. Kultur och bibliotek 3 000
Emma Klingenberg Tove Jansson- visdiktaren För kartläggning, musikaliska arrangemang och produktion av Tove Janssons lyrik och vistexter. Kultur och bibliotek 5 000
Stadsstyrelsen i Kristinestad MGP start-up MGP start-up är ett låtskrivarläger för ungdomar i åk 7-8 som ordnas för första gången inom ramen för Melodi Grand Prix i Finland (MGP). Genom att delta i lägret får man hjälp, tips och idéer av proffsmuisker för att göra bra låtar. Kultur och bibliotek 6 000
Lovisa Musikvänners Understödsförening rf. Konsert december 2019 Syftet är att arrangera i Lovisa en högklassig tvåspråkig konsert med nya arrangemang gjorda av Antti Rissanen speciellt för Lovisa Big Band. Antti Rissanen deltar som solist och Lovisa Big Band leds av Tom Bildo. Kultur och bibliotek 1 000
Sagateater rf Verksamhetsåret 2019 Sagateater rf är en 2007 grundad och 2012 registrerad förening vars syfte är att befrämja välgjord åldersadekvat barnteater och barns och vuxnas intresse för teater och fantasifull konst. Föreningen, som har sin bas i Helsingfors, arbetar för sitt syfte genom att producera föreställningar och workshops på främst svenska men även tvåspråkigt. Sagateater riktar sin verksamhet till 0-6-åringar och deras vuxna kompisar. Kultur och bibliotek 8 000
Estrids Bokklubb inom Fantaskop Films / Sagateater Estrids Bokklubb säsong 4 Estrids Bokklubb är en videoserie med temat böcker för publicering på webben. Huvudperson i serien är Estrid, en både läs- och bildintresserad 13-åring. I serien läser bokpratarbarnen böcker och diskuterar dem med sina vänner och Estrid intervjuar sedan författarna och illustratörerna i bokklubbsstudion. Vi har valt ut kända författare och illustratörer vilkas arbete vi uppskattar och gärna vill lyfta fram. Kultur och bibliotek 5 000
Norsens förening Hem och skola Grundskolan Norsens litteraturfestival 2020 Vi vill under januari och februari 2020 ordna Grundskolan Norsens litteraturfestival 2020. Vi kommer att bjuda in författare, föreläsare och experter som våra elever, deras vårdnadshavare och skolpersonalen får träffa. Vi vill ordna genomtänkta och väl förberedda författarträffar där elever fungerar som diskussionsledare. Vi vill också att alla elever som åhör samtal om en viss bok verkligen har läst boken. Detta gör att eleverna får en större förståelse för läsningen och innehållet. Kultur och bibliotek 8 000
Vörå kommun Extra läsfrämjande verksamhet i samarbete med daghem, skola och familj. Främja läsningen och det svenska språket genom att göra mera sagopåsar med böcker till dagvårdsplatser, ordna jippon för blivande skolelever och familjer samt läsfrämjande sommarklubbar för skolelever på alla biblioteksenheter. Kultur och bibliotek 9 000
Stiftelsen Wasa Teater rs För förarbete och utgivning av Wasa Teaters 100-årshistorik Historiken planeras utkomma hösten 2019 till teaterns 100-årsjubileum. I bilaga finns historikens bakgrund med innehåll och budget. Förutom texter kommer i historiken att finnas material från Wasa Teater (bilder på affischer, program, föremål, fotografier), fotografier från Vasabladets arkiv och Österbottens museums bildarkiv. Kultur och bibliotek 3 500
Musik vid havet rf Kammarmusikfestivalen Musik vid havet 2019 Kammarmusikfestivalen Musik vid havet 2019 arrangeras 14 - 16.6.2019 i Ingå och är tre dagar lång med 7 konserter. Musik vid havets tema år 2019, vid festivalens 30-årsjubileum, är ”Kärlek”. Programmet sammanställs av föreningens konstnärliga ledare i samråd med styrelsen. Festivalen marknadsförs huvudsakligen i huvudstadsregionen och västra Nyland. 66 % av kostnadsmassan utgörs av artistkostnader. För förverkligandet står ett stort antal frivilliga funktionärer. Kultur och bibliotek 4 000
Åbolands hantverk rf Hantverksbad / Kässäkylpy Hantverksbadet vill väcka barns intresse för hantverk och det andra inhemska språket. Verksamheten förverkligas genom att bekanta sig med olika hantverksmaterial och spela spel och leka med dem. Från SFV söks bidrag för tillverkning av materialpaket som används inom hantverksbadet. I projektet deltar sex Taito-föreningar från bl.a. Österbotten, Mellersta Finland, Nyland och Egentliga Finland. Kultur och bibliotek 6 000
Estlandsvännerna rf. Estlandsvännerna 30 Estlandsvännerna rf grundades år 1989 några år innan Estland kunde återvinna sin självständighet. Sedan dess har föreningen stött återuppbyggnaden av det estniska samhället, med ett särskilt fokus på utbildning och social verksamhet inom de tidigare svenskbygderna. Föreningen firar sitt 30-årsjubileum i oktober. Till jubileet inbjuder vi tidigare och nuvarande samarbetsparter i Estland och Finland. Kultur och bibliotek 700
Svenska litteratursällskapet i Finland Finlandssvenskt nummer av tidningen Vi Läser Vi ansöker för ett specialnummer om finlandssvensk litteratur av tidningen Vi Läser som utges i Sverige och distribueras till deras 12 000 prenumeranter som en bilaga till julnumret som utkommer i slutet av november. Kultur och bibliotek 20 000
Hem och skola Helsingby rf Böcker kring teknik till Helsingbys skolbibliotek Vi ansöker om understöd för att uppdatera Helsingby lågstadieskolas skolbibliotek med färsk litteratur kring teknik med inriktning för barn i lågstadieålder. Den största delen av litteraturen i biblioteket som avhandlar vår värld är över 30 år gammal och ointressanta för dagens barn. Vanliga läseböcker har inköpts genom åren så den genren finns relativt bra representerad, men faktaböcker och handböcker kring vetenskap, eget skapande och kultur är i behov av uppdateringar. Kultur och bibliotek 400
Vasa Baroque r.f. Vasa Baroques verksamhet 2019 Vasa Baroques verksamhet 2019. Kultur och bibliotek 3 000
Janne Grönroos Rookieklubb för finlandssvenska komiker Rookieklubb för finlandssvenska komiker. En återkommande klubbkväll där vem som helst har en chans att träna ståuppkomik inför en levande publik i centrum av Helsingfors. Kultur och bibliotek 7 500
Kulturföreningen Grand rf. Kulturcafé Kulturcafét är en mötesplats för kulturaktörer och kulturkonsumenter. En mötesplats där finlandssvenska författare, konstnärer eller illustratörer får presentera sin verksamhet och träffa målgruppen med lågtröskel. Kulturcaféts mål är att skapa diskussion kring vår finlandssvenska identitet och hur kulturen formar den. Kulturcafét vill belysa frågor som; Varför behövs kultur på svenska i Finland? Hur kan kulturkonsumenter stöda och möjliggöra kultur på svenska även i framtiden? Kultur och bibliotek 2 000
Helsinki-filmi Tove Tove är en långfilm om konstnären och författaren Tove Janssons formativa år (kriget-mitten av femtiotalet) där vi får följa hennes sökande efter sin identitet som konstnär och kvinna. I kärnan finns kärleksrelationerna till regissören Vivica Bandler och politikern Atos Wirtanen samt Toves väg från bildkonstnär till skapare av Mumin. Filmen är den mest ambitiösa och kostsamma filmen som producerats på svenska i Finland (budgeten ligger på 2,5 ggr av en genomsnittlig film producerad i Finland). Kultur och bibliotek 25 000
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn Museilotsen - skärgårdsmuseer i samarbete KulturÖsterbotten vill samla de föreningsbaserade museer i Österbotten som har en tydlig uppgift som havs-, skärgårds-, fiske- och båtmuseum för att stöda deras utvecklingsarbete och samarbete. Som den mest omfattande projektaktiviteten planeras ett gemensamt digitaliseringsarbete för att tillgängliggöra museerna på ett nytt sätt. Målsättningen är att öka antalet besökare och att ge dessa en helhetsupplevelse av information före besöket och utvecklad service vid det fysiska museibesöket. Kultur och bibliotek 5 000
Wessman Bo Projekt Emma Engdahl (bok om operasångerska E.E.) Göra bok om den bortglömda finlandssvenska operasågerskan Emma Engdahl (1852-1930). Se bilagor. Kultur och bibliotek 4 000
Pargas stad Nordiskt utbytesprojekt som bidrar till ökad kompetens och nya nätverk Projektet omfattar ett studiebesök till Köpenhamn den 3-4.6-2019 för en stor del av personalen i Malms skola (38st). Utbildning 2 600
Sydkustens landskapsförbund r.f. Läsambassadör x 2 Projektet är ett allfinlandsvenskt samarbetsprojekt på tre år som bygger på den tidigare läsambassadörens arbete. Detta projekt vill rikta uppmärksamhet och stöd till arbetet för läsfrämjande insatser för att nå två huvudsakliga målgrupper: 1) barn från det första levnadsåret fram till skolålder, 2) barn vars första läsiver riskerar att avta. Utbildning 25 000
Suolahden-Äänekosken Pohjola-Norden ry Intensivkurs i svenska Intensivkurs i svenska Utbildning 1 000
Mattlidens skola, Esbo stad Läs- och skriviver Läsprojektet vid Mattlidens skola är en del av kursen Läs- och skriviver vid Helsingfors universitets utbildnings- och utvecklingstjänster HY+. Projektet avser utveckla arbetet med litteratur på Mattlidens skola genom en tredelad satsning på att främja läslust: Inifrån, hemifrån och utifrån. Den här ansökan gäller ett författarbesök av Anna Härmälä. Om hela projektet kan läsas i bilagan. Som handledare för vårt projekt fungerar Barbro Enckell-Grimm. Utbildning 1 620
Skräbböle skola, Pargas stad Viola Renvall i text och bild Projektet är en del av kursen Läs- och skriviver (HY+) och materialet som arbetas fram kommer att publiceras och fungera som inspiration för andra pedagoger. Jag som speciallärare kommer att samarbeta kring projektet med klassläraren Jeanetthe Enkvist och årskurs 3 i Skräbböle skola. Projektets arbetsnamn är Viola Renvall i text och bild. Vi kommer att arbeta ämnesövergripande och i varierande och stimulerande lärmiljöer och undervisningen genomförs som kompanjonundervisning. Utbildning 500
Leppävirran kunta Samarbete och elevutbyte över språkgränsen För samarbete och elevutbyte över språkgränsen mellan ett finskspråkigt och ett finlandssvenskt gymnasium för att förbättra undervisningen och inlärningen av svenska språket under läsåret 2018-2019. Utbildning 2 000
Närpes stad Hållbar utveckling I enlighet med Agenda 2030 ge eleverna en insikt i de Globala målen för en Hållbar Utveckling. Ge dem inspiration att vara med och bygga en jämlik, hållbar och rättvis framtid för alla jordens barn. Inspirera eleverna att själva vara kreativa: plastbanta, göra sitt eget schampo, sopsortera, reducera matsvinnet m m. Ge dem en ljus framtidstro där de vet att den egna insikten och handlingen gör skillnad för alla på jorden. Utbildning 2 500
Sibbo kommun Berättarrazzia på Leppätien koulu våren 2019 Leppätien koulu ansöker om bidrag för att arrangera Berättarrazzia på skolan under våren 2019, ett nytt koncept som förverkligas av Rävsson Company rf. i skolor i Östra Nyland. Föreningen ansvarar för planering, information och utbildning. Besöken genomförs med fyra konstnärer med en tillräckligt bred repertoar av folkberättelser och folkmusik. Storytelling och berättandets betydelse för språkutveckling och lärandet samt hur man kan tillämpa folkmusikens metoder i skolmiljö är i fokus. Utbildning 500
Föräldraföreningen Tulavippan r.f. Sagoboken som arbetsredskap Daghemmet Tulavippan vill lyfta sagoböcker som ett pedagogiskt material för att stöda barns språkutveckling. Föräldraföreningen Tulavippan vill understöda daghemmet med att införskaffa nya sagoböcker och pedagogisk litteratur för att understöda detta projekt. Utbildning 750
Åbo stad Nätverksträff för ledare inom småbarnspedagogik 2019 Nätverksträff för ledare inom småbarnspedagogik är ett två dagar långt seminarium kring olika aktuella teman som berör ledarskap och småbarnspedagogik. Programmet ska också innehålla inslag rekreation av kulturuppträdanden föra att skapa en god atmosfär och glädje i arbetet. Utbildning 1 500
Kullo skola, Borgå stad Berättarrazzia Berättarrazzian kommer till skolan överraskande under en vanlig skoldag utan att eleverna får veta något i förväg. Varje klass besöks av tre berättare/musiker som alla berättar en historia eller spelar en låt. Lärarna förbereds med en halv studiedag/workshop i storytelling och berättandets betydelse för språkutveckling och lärandet samt om hur man kan tillämpa folkmusikens metoder i skolmiljön. Berättarrazzian är ett nytt koncept som förverkligas i skolor i Östra Nyland under våren 2019. Utbildning 300
Föräldraföreningen vid Daghemmet Fågelsången rf. Teaterföreställning till daghem Vi planerar beställa Teater Taimines pjäs Leopold Prinshjärta till daghemmet hösten 2019. Pjäsen handlar om tolerans, vilket är ett viktigt tema i dagens samhälle. Vi önskar genom teaterföreställningen ge dagisbarnen en minnesvärd och uppfostrande finlandssvensk kulturupplevelse som bidrar till stärkt språkutveckling. Utbildning 400
Tekniska Föreningen i Finland r.f. TekNatur 2019-2020 TekNatur 2019–2020 är en tävling i teknik och naturvetenskap för åk 7–9 och gymnasiet i de finlandssvenska skolorna. Tävlingens syfte är att väcka intresse för naturvetenskaper och teknik. Målsättningen är att flera ungdomar väljer en utbildning inom dessa områden. Via studier säkerställer vi att det även i framtiden finns svenskspråkig expertis inom dessa områden. Utbildning 4 000
Borgå stad Huvudräkningsutmaningen 2020 Borgå stads svenska arbetsgrupp i matematik bildades hösten 2016 och har nu arbetat långsiktigt och målmedvetet i tre år. Ett av många projekt som satts igång av arbetsgruppen för att synliggöra matematiken och höja inlärningsresultaten i ämnet i staden är "Huvudräkningsutmaningen" som alltid går av stapeln på pi-dagen/ma-dagen, vilken matematikgruppen uppmanar alla skolor att uppmärksamma den 14.3. Samtliga svenska grundskolor deltog förra året och lärarna är positivt inställda även i år. Utbildning 2 500
Sibbo kommun-bildningsväsendet Psykiskt välbefinnande för alla i skolan-utbildning på Färöarna för speciallärarna i Sibbo Sibbo kommun har som tyngdpunktområden under läsåret 2018-2019 psykiskt välbefinnande och emotionella färdigheter . Som en del i projektet utbildas kommunens speciallärare som handleder skolans övriga personal. Speciallärare från alla enheter i kommunen kommer att delta i den Nordiska speciallärarkonferensen ( Saman flyta vit fjöll) på Färöarna i 25-28 april 2019. Under konferensen får vi aktuell information samt hinner reflektera över gjorda projekt samt vad som ännu bör utvecklas. Utbildning 4 000
Barnabo daghem, Tomtebo Babblarna på Tomtebo På Tomtebo har de två småbarnsavdelningarna ett stort tema om Babblarna på gång. Projektet har börjat under hösten och kommer sträcka sej ända till våravslutningen i slutet på maj. Barnen i huset är i åldern 0-3 år och har väldigt olika behov under sin dagisdag. De flesta barn är bekanta med Babblarna från förr och pedagogerna kan på ett mångsidigt sätt använda Babblarna i verksamheten. Språket satsar de extra mycket på och nu vill vi kunna köpa nya böcker om Babblarna. Utbildning 300
Finlandssvenskt samarbetsforum rf Samarbetsforum Nu bilagt den tidigare ansökan, låt mig veta om det räcker. Utbildning 15 000
Finlands Röda Kors /Ungdomslägergruppen Vildmarksläger för ungdomar Sommaren 2019 planeras ett vildmarksläger för ungdomar i Lycksele den 14.7-18.7.2019. Senaste år fick man erfara ett mycket lyckat koncept och vill hålla ett läger i samma anda detta år. Lägret är riktat till ungdomar mellan 12-16 år. Mer info om planeran i verksamhetsplanen. Utbildning 300
Nykarleby stad Läs, lyssna, kom ihåg och förstå. Genom projektet vill vi fokusera på elevernas läsning, läsförståelse, språkmedvetenhet och språkförståelse. Genom litteraturen vill vi stärka den finlandssvenska identiteten samt tillika öppna för en mångkulturell förståelse. Utbildning 500
Niilo Mäki Institutet InLärning och Stöd (ILS) 2 ILS2 fortsätter arbetet från ILS1 med att utveckla, normera och utvärdera kartläggningsmaterial och arbetsmodeller för yrkesverksamma inom den grundläggande utbildningen och dagvården i Svenskfinland. De material och arbetsmodeller som produceras ska vara forskningsbaserade och de ska användas i skolorna efter att projektet avslutats. Med hjälp av dem kan lärarna utveckla sätt att arbeta specialpedagogiskt. Projektet är tudelat med fokus å ena sidan på självreglering och å andra sidan läsning. Utbildning 60 000
Finska kemistsamfundet - Suomen kemistiseura rf De Finlandssvenska Fysik- och Kemidagarna 2019 Finska Kemistsamfundet rf och Fysikersamfundet i Finland rf kommer för fjärde gången att arrangera de Finlandssvenska Fysik- och Kemidagarna (FysKem-dagarna) 15-17 november 2019. Målsättningen med FysKem-dagarna är att sammanföra aktiva forskare och studerande inom fysik och kemi, samt lärare i naturvetenskaper för att diskutera aktuella ämnen samt utbyta idéer kring utvecklingen av fysik- och kemiundervisningen i grundskolor och gymnasier. Utbildning 2 000
Föreningen Hem och skola i Kronohagens Lågstadieskola rf Välläsningstävling Den traditionella Välläsningstävlingen är ett årligt evenemang där författare, språkvetare och skådespelare handleder eleverna i framförande och tolkning av lyrik. Målsättningen är att inspirera barnen till svenskspråkig litteratur och scenkonst. Vi önskar stärka elevernas språk och språkförståelse på ett mångsidigt sätt genom varierande inlärningsmetoder. Utbildning 1 000
Lappfjärd Hem och Skola rf Specialundervisning Lappfjärd Hem och Skola rf har 2019 valt att de inkomster som fås kommer att användas till specialundervisningen i skolan samt till inköp av böcker till skolans bibliotek i och med att Lappfjärds bibliotek har flyttat bort från skolan då skolan behöver utrymmena för eget ändamål. Skolan är större idag men vad man räknade med då den renoverades. Utbildning 1 000
Skräbböle skola Östersjön, vårt gemensamma projekt Årskurs 4 i Skräbböle skola fungerar som skolans miljöråd och har Östersjön som tema. Miljörådet har under läsåret arbetat kring vad vi som enskilda individer kan göra för att få vårt värdefulla Skärgårdshav och Östersjö att börja må bättre. Vårt mål är att lära oss och bli medvetna och att sedan delge och sprida kunskapen till resten av eleverna i skolan samt till hemmen. Utbildning 300
Barnavårdsföreningen i Finland r.f. Inspirationsdag för svenska daghemsföreståndare i Helsingfors Ledarskapsdag i Helsingfors för daghemsföreståndare från Barnavårdsföreningen, Folkhälsan, Stiftelsen Sedmigradsky och Helsingfors stad, totalt 39 personer. Utbildning 1 000
Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi Vi börjar greja! Projektet går ut på att föra ut den enkla metoden Grej of the day (GOTD) till lärare som ännu inte provat på den. Det är mellanstadielärare Micke Hermansson från Umeå som håller sammanlagt 6 förläsningar på tre orter (2 föreläsningar/ort). Den första föreläsningen innehåller också en workshop. Mellan förläsningarna involverar vi lärare som redan "grejar", genom att ordna en/två träffar för deltagarna på de olika orterna där de får dela med sig och inspireras av längre hunna lärare och varandra. Utbildning 10 000
Winellska skolan Må bra i livet Elevkårsstyrelse och väneleverna planerar och genomför en temadag 10.5.2019 med fokus på psykiskt välmående, sexualitet och allmänt som berör tonåringar. Dagens program består av föreläsningar och workshops. Utbildning 2 000
Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab Pro Prakticum yrkesutbildning 2020 För utveckling och kvalitetshöjande av yrkesutbildningen i huvudstadsregionen och Östra Nyland med inriktning på jämlikhet, delaktighet och nytänkande inom; utbildningsutbud, handledning av studerande, pedagogiskt ledarskap och nordiskt samarbete. För 1200 studerande och 120 lärare i Prakticum och Inveon år 2019 och 2020 (Inveons verksamhet övergår till Prakticum 1.1.2020). Utbildning 150 000
Västnyländska Kultursamfundet r.f Barnens och de Ungas bokKalas – BUK 2019 Litteraturfestivalen Barnens och de ungas Bokkalas i Raseborg ordnas för sjunde gången 2019 med temat Motiv. De över femtio planerade författarbesöken erbjuds avgiftsfritt till alla svenska skolor och daghem i Raseborg. I år läggs tyngdpunkten på förskole- och lågstadieeleverna i Raseborg. Festivalen omfattar författarbesök i Raseborgsskolorna och därtill ett mångsidigt litterärt program öppet för allmänheten. Utbildning 3 000
Estlandsvännerna r.f Stipendier till svensklärare och elever i Estland Stipendier till svensklärare och elever i Tallinn och Nuckö. Vi ansöker om totalt 1000 euro. Utbildning 1 000
Larsmo Kommun Odling ur ett hållbarhetsperspektiv Vi är ett friluftsdaghem/utedaghem som har som plan att börja odla i större skala med barnen. I maj månad har vi planerat en familjekväll där barnen och föräldrar får plantera äppelträd, körsbärsträd, vinbärsbuskar, smultron, timjan och en köksträdgård. Vi har sedan tidigare odlat en liten köksträdgård och plockat bär i skogen. I framtiden när träden och buskarna ger skörd har vi som plan att sylta och safta för eget bruk tillsammans med barnen. Utbildning 500
Föräldraföreningen för Sundom daghem r.f. Författare som läsinspiratör Sundom daghem omfattar fyra avdelningar, två för förskolebarn och två för yngre barn (1-5 år). För att väcka läslusten och lägga grunden för ett aktivt läsande planeras besök av Helene Jern, en författare med god kännedom om målgruppen. Besöken planeras till höstterminen 2019. Jern skulle besöka alla grupper, som sedan skulle spinna vidare på temat med läsande, böcker och sagor. I projektet ingår också införskaffning av en mindre mängd aktuell litteratur. Utbildning 600
Korsholms kommun Tillsammans på två språk - yhdessä kahdella kielellä Tillsammans på två språk - yhdessä kahdella kielellä är ett samarbetsprojekt mellan Norra Korsholms skola och Niittylahden koulu i Joensuu. Genom samarbetet vill man stärka den positiva attityden till det svenska språket och skapa en god grund för undervisningen i svenska i en finskspråkig miljö. Avsikten är att eleverna ska ha en personlig kontakt med det svenska språket. Målgruppen är elever i årskurs 5-6 och samarbetet är aktivt mellan elever och lärare i de bägge skolorna. Utbildning 2 000
Korsholms kommun Samalärarskap på två språk För samarbete på lärarnivå med Niittylahden koulu och bredda samarbetsprojektet till skolutveckling av språkundervisning på lägre årskurser Utbildning 1 000
Ämnesföreningen Prosa Alumnidag vid litteraturvetenskapen vid Åbo Akademi Ämnesföreningen Prosa ordnar en alumnidag vid litteraturvetenskapen vid Åbo Akademi den 22.11.2019, där vi bjuder in åtta alumner som under en halvtimme får presentera sin arbetserfarenhet, samt hur deras utbildning hjälpt dem i arbetslivet. Alumnidagen är ett heldagsevenemang som inkluderar alumnpresentationer, mat och en kvällstillställning, Mia Österlund fungerar som evenemangets konferencier. Utbildning 1 000
Hyvinkään yhteiskoulun lukio Språkvänner Hyvinge-Kristinestad (komplettering) Kompletterande uppgifter: -Vi syftar till att utvidga samarbetet med Kristinestad i form av elevytbyte som satts i gång i augusti 2019. -Vårt mål är också att ordna en tvåspråkig lägerskola årligen i en svenskspråkig miljö. -Hyvinge stad har preliminärt lovat delta i kostnaderna och stöder vårt projekt men jag väntar ännu besked från skoldirektören Pentti Halonen hur mycket de är villiga stöda oss finansiellt. Utbildning 3 000
Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier Den 8. nordiska läroplansteoretiska konferensen i Vasa, Åbo Akademi Den 7-8 november 2019 hålls Den åttonde nordiska läroplansteoretiska konferensen vid Åbo Akademi i Vasa, Finland. Konferensen har ambulerat mellan lärosäten i Sverige och Norge vartannat år med början 2005 vid Uppsala Universitet. Senast hölls den i Göteborg och denna gång äger konferensen rum i Vasa vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Åbo Akademi. Temat 2019 är "Att teoretisera läroplansarbete, didaktik och ledarskap i en transnationell tid" Utbildning 5 000
Åbo Akademi Nylandsturnén Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi i Vasa önskar ordna den årligen återkommande kursen Nylandsturnén. Kursen är en valfri kurs och består av tre dagars studieresa till Nylandsregionen, varav två dagar innefattar studiebesök till skolor i området Kotka-Hangö och en dag innefattar studiebesök till för de studerande väsentliga organisationer (exempelvis Utbildningsstyrelsen). Utbildning 4 000
Molpe Hem och Skola Förening rf LasseMajas detektivbyrå - språkinlärning genom läsning och teater LasseMajas detektivbyrå - främjande av skolelevernas språkinlärning genom läsning och teater Utbildning 1 000
Ulla Uomala-Landèn / Klasslärare Studiebesök i Skärgårdshavets naturskola i Högsåra mellan 11.5 - 13.5.2020 Grundskolan i Westendinpuisto har en linje för svenskt språkbad där 26 finskspråkiga elever på 5B har ambition att bli tvåspråkiga. Eleverna har 7-9 år språkbad bakom sig . Över hälften av skolans utbildning sker på svenska och resten på modersmålet finska. För att nå det ambitiösa målet är det oerhört viktigt att främja språklig utveckling i en naturlig miljö. Speciellt vill vi att barnen utvecklar de muntliga färdigheter och samtidigt berikar sig med den finlandssvenska kulturen. Utbildning 3 000
Överesse skola Upplev sagans värld Skolan, förskolan, dagis samt biblioteket samarbetar 22-23 maj 2019 kring sagor och berättande. Under två dagar jobbar 94 barn kring berättande och böcker, sagor och rim samt sitt eget sagoskapande under ledning av personal, lärare och för projektet inbokade personer. Även eleverna i klass 6 planerar en aktivitet för de yngre barnen. Projektet utförs på skolområdet , i biblioteket, utanför åldringshemmet Esselunden och på hembygdsmuséet Fornstugans områden. Vi vistas både inne och ute. Utbildning 1 900
Suomen ruotsinopettajat ry - Svensklärarna i Finland rf Priser i uppsatstävlingar för grundskoleelever och gymnasister på årskurs 2 Uppsatstävling för grundskoleelever på årskurs 6 och 9 samt språkbadelever ordnas i februari-mars. Uppsatstävling för gymnasister på årskurs 2 ordnas under veckor 14 - 15 för att uppmuntra till språkstudier före abiturientåret. Utbildning 3 000
Muvon rf Coachning för personalen – fortbildning i skolan under skoltid Vi vill påvisa att fortbildning direkt i skolvardagen (under skoltid) under en längre period ger goda resultat med tanke på lärarnas och assistenternas möjlighet att undervisa och stödja unga med inlärningssvårigheter och utmanande beteende. Pilotprojektet riktar sig till två skolor, 6 veckor för varje skola, en gång i veckan. Fortbildningens syfte är att öka personalens kunskap, motivation och ork, samt öka jämställdhet för barn och unga med svårigheter. Utbildning 7 834
        593 304