Kursbidrag

Välkommen att arrangera en samarbetskurs med SFV:s studiecentral (SFV). Om din förening eller organisation ordnar en kurs tillsammans med SFV, kan ni beviljas kursbidrag (statsbidrag) för kursen förutsatt att den uppfyller vissa kriterier. Kursbidraget är 50% av godkända timkostnader, men högst 20 euro per timme.

Kriterier

 • Kursarrangören är en svensk- eller tvåspråkig förening eller organisation.
 • Kursen är anmäld till SFV senast två veckor innan starten via webbtjänsten KURRE. Till anmälan bifogas ett kursprogram.
 • Kursen har minst sju deltagare (fem deltagare kan räcka för specialgrupper - kontakta Beatrice Östman ifall det är aktuellt). 
 • Kursen räcker minst tre timmar (3 x 45 minuter). SFV godkänner undervisningstimmar (á 45 minuter) enligt kursprogrammet.
 • Det framgår i marknadsföringen att kursen arrangeras i samarbete med SFV. Logon kan laddas ner här.
 • Samma kurs får inte annan offentlig finansiering (till exempel från annan studiecentral).
 • Kursen redovisas i KURRE senast fem veckor efter att den avslutats. (För kurser arrangerade i december måste kursredovisningen lämnas in senast vecka 2 följande år.)
 • År 2019 samlar vi in statistik om deltagarna – se om detta gäller din kurs: Deltagarprofil 2019.

Viktigt att veta

 • Kursprogrammet som du bifogar anmälan måste innehålla tydlig information om datum, klockslag (starttid, eventuella pauser och sluttid), tema och föreläsare.
 • Deltagarlistan ska förutom namn också ha hemkommun eller e-postadress/telefonnummer.
 • SFV kan också godkänna undervisningstimmar för grupparbete inom en kurs eller ett seminarium.
 • Kursarrangören betalar alla räkningar/utgifter som hör till kursen.
 • Kursbidraget är 50% av godkända timkostnader, men högst 20 euro per timme. Till godkända kostnader hör INTE: lönekostnader för egen personal för arbete under arbetstid, kostnader för administration och planering, hyra för eget utrymme, annons i egen tidning. 
 • SFV betalar kursbidraget direkt till kursarrangören.
 • Åländska deltagare kan räknas med i deltagarstatistiken, men åländska föreningar får inte göra en kursanmälan eftersom Åland har egen utbildningslagstiftning.
 • Ifall kursen inhiberas måste du meddela SFV så fort som möjligt.

Undervisningstimmarna beviljas av kurskoordinator Beatrice Östman, beatrice.ostman@sfv.fi, 040-5026 026, som också gärna ger råd och hjälper till med att planera kurser.

I år finns det även möjlighet att ansöka om förhöjt bidrag på 100 euro per timme för kompetensutveckling för personal eller förtroendevalda i en organisation. Mer information längre ner på sidan.

Övriga villkor och nivån för statsbidraget per undervisningstimme fastställs årligen.

Kursens form

Formen för kursen kan variera. Det kan vara en längre regelbunden kurs, en föreläsning, ett seminarium eller liknande. En förening med olika programinslag under en hel termin, kan anmäla hela terminsprogrammet som en enda kurs. 

Anmäl kursen här

Anmäl och redovisa din kurs via vår webbtjänst KURRE.

Till Kurre

 

Förhöjt bidrag för kompetensutveckling

Från och med 2019 finns också möjlighet att ansöka om ett förhöjt bidrag på 100 euro/timme. Bidraget riktas till kurser vars syfte är att stärka och förhöja kompetensen hos personalen och/eller förtroendevalda, främst genom fortbildning som fördjupar det egna kunnandet inom organisationen. Syftet med bidraget är att stärka föreningarna och organisationerna som professionella aktörer. Kurser i samarbete med andra aktörer prioriteras. Bidraget kan max vara 50% av kostnaderna. Du ansöker om det förhöjda bidraget genom att sända in en fritt formulerad plan på genomförande eller kursprogram samt uppskattade kostnader till anna-karin.ohman@sfv.fi. De reserverade medlen för det förhöjda bidraget är begränsade och år 2019 fungerar som försöksperiod.