SFV:s studiecentral


Vi verkar för ett vitalt föreningsliv som stärker identiteten och demokratin, och gynnar ett aktivt medborgarskap.


Aktuella SFV-projekt:

Min bildning | Aktuella evenemang | Föreningsresursen | Bokcirkel | Validering

sektorsansvarig, fri bildning
och rektor, SFV:s studiecentral
050-342 18 90
anna-karin.ohman@sfv.fi

Sök kursbidrag

Sök cirkelbidrag

Till Studiecentralens kurser och föreläsningar

SFV upprätthåller den enda svenskspråkiga studiecentralen i Finland. 

SFV:s studiecentral är en läroanstalt på riksnivå, och en del av det fria bildningsarbetet vars syfte är att, utifrån principen om livslångt lärande, ordna utbildning som stöder sammanhållningen och jämlikheten i samhället, samt ett aktivt medborgarskap.

Vad?

Vi förmedlar statsbidrag för kurser och för studiecirklar som finlandssvenska eller tvåspråkiga organisationer ordnar. Privatpersoner kan ansöka om bidrag för studiecirklar.

Årligen genomför SFV:s studiecentral, i samarbete med olika organisationer, drygt 800 kurser och studiecirklar med närmare 16 000 deltagare. Studiecentralen arrangerar också egna kurser, föreläsningar och evenemang med aktuella teman som riktar sig till organisationsanställda och allmänheten främst i Nyland, Åboland och Österbotten. 

Verksamheten består av två delar:

  •  SFV:s studiecentral förmedlar statliga bidrag till det omfattande bildningsarbete som kurs- och studiecirkelarrangörer inom civilsamhället gör.
     
  •  SFV:s studiecentral stöder föreningar som verkar på svenska i Finland genom utbildnings- och rådgivningsverksamhet. 

Hur?

Vår strategi

SFV:s studiecentral vill stärka verksamhetsförutsättningar för det omfattande bildningsarbete tredje sektorns organisationer gör på svenska i Finland. Vi vill jämlikt stöda föreningarnas verksamhet på nationell, regional och lokal nivå för ett rikare samhälle där svenskan har en självklar roll.

Vi vill genom kompetensutveckling, rådgivning och samarbetslösningar stärka finlandssvenska förbund och föreningar.

Varför?

Civilsamhället fyller en viktig funktion i vårt samhälle. Verksamheten, som är frivillig, får människor att växa och formar kunniga och bildade individer i samspel med andra. Verksamheten stärker demokratin, jämlikhet och möjliggör aktivt medborgarskap och livslångt lärande.

Utmaningar

Den snabba samhällsutvecklingen leder till nya kunskaps- och kompetensbehov. Utmaningen för organisationerna och föreningarna är att ligga i tiden, hålla sig à jour med utvecklingen, kunna se behoven och utveckla en kvalitativ verksamhet.

Aktörerna är ofta små och verksamheten genomförs många gånger med frivilliga resurser. De professionella kraven ökar på organisationerna, deras anställda och förtroendevalda. Organisationerna har ofta knappa resurser och behöver stöd och resurser som stärker verksamhetsförutsättningarna. 

Möjligheter

SFV:s studiecentral ordnar studier självständigt eller i samarbete med frivillig- och kulturorganisationer. Syftet är att främja: 

  • livslångt lärande,
  • välmående och välfärd,
  • ett aktivt medborgarskap, 
  • demokrati, samt
  • verksamhet i det civila samhället.

SFV:s studiecentral ordnar också i egen regi eller i samarbete med organisationer utbildning, rådgivning och workshops kring frågor som gäller organisationsverksamhet i Svenskfinland. Vi upprätthåller Föreningsresursen, en webbplats för föreningskunskap, där grundläggande information om praktisk föreningskunskap samlas. Genom Föreningsresursen får finlandssvenska föreningar information och hjälp med praktiska frågor och problem som kan uppstå i föreningsverksamhet. 

SFV:s studiecentral är medlem i Förbundet Nordisk Vuxenupplysning (FNV), en nordisk samorganisation för studieförbunden från de nordiska länderna. 

Våra fokusområden 

Civilsamhället som viktig bildningsaktör

SFV:s studiecentral förmedlar statliga bidrag för kurser och studiecirklar som arrangeras i samarbete med föreningar eller privatpersoner.

Verksamheten, som är en del av det fria bildningsarbetet, har som mål att främja individers mångsidiga utveckling, välmående och välfärd och att främja demokrati, pluralism, hållbar utveckling, kulturell mångfald och internationalism.

SFV:s studiecentral stöder även kursarrangörer med rådgivning, utbildning och tillgång till avgiftsfria kursutrymmen i Helsingfors, Åbo och Vasa

Professionella organisationer

Vi vill stärka de finlandssvenska frivilligorganisationerna som professionella aktörer genom utbildnings-, rådgivnings- och projektverksamhet som drivs nationellt, regionalt och lokalt på svenska. Verksamheten planeras i dialog med målgruppen och kan arrangeras självständigt eller i samarbete med andra aktörer. 

Tidsperiod: 2019–2021

 

Sök Kursbidrag 

SÖk cirkelbidrag

Beskrivning

I september 2017 startade Folktingets och SFV:s årslånga utbildningsprogram Vår framtid som riktade sig till verksamhetsledare inom de finlandssvenska centralorganisationerna.