Kultur och bibliotek

Vi verkar för en bärkraftig finlandssvensk kultur som engagerar och inspirerar.


Aktuella SFV-projekt

Webbkurs i svenska för biblioteksanställda | SFV:s biografiserie

Viveka Åberg
sektorsansvarig,
kultur och bibliotek
040-5331 710
viveka.aberg@sfv.fi

SFV:s sektor för kultur och bibliotek omfattar konst- och kultursträvanden samt bibliotekstjänster.

Med konst- och kultursträvanden avser vi insatser inom:

  • musik
  • scenkonst
  • visuell konst
  • litteratur
  • audiovisuell konst
  • arkitektur och design 
  • det finlandssvenska kulturarvet.

Med bibliotekstjänster avser vi:

  • verksamhet som stöder de kommunala biblioteken i enspråkigt svenska och tvåspråkiga kommuner, och
  • övrig biblioteksverksamhet som stöder det svenska i Finland.

Hur?  

Vår strategi

Den finlandssvenska kulturens och bibliotekens bärkraft är en grundläggande förutsättning och, i synnerhet för ett minoritetsspråks kultursektor, ofta avgörande för dess beständighet. Genom att stärka dessa områden kan SFV bidra till att bygga starka finlandssvenska identiteter.

Genom nya samarbetsformer, förstärkta stödåtgärder och kompetensutbyte ser vi att vi kan hjälpa kulturaktörerna och biblioteken att hitta ny publik och nya målgrupper.

Vår strävan är att utveckla kulturen på svenska så att den blir en framgångsfaktor inte bara nationellt utan också internationellt.

"Genom att stärka kulturen stärker vi såväl språket som den finlandssvenska identiteten och självkänslan."

Varför? 

Utmaningar 

Dagens globala digitaliserade värld har medfört att utbudet på kultur är oändligt stort, lättillgängligt och ofta gratis. För den enskilda kulturaktören ger den virtuella kulturscenen oerhörda möjligheter, men innebär också en tävling om synlighet som förutsätter ambitiös profilering.  Att uppnå långsiktighet i en snabbt föränderlig värld är därför en utmaning. 

Den kanske största utmaningen för kultursektorn inom Svenskfinland är det begränsade befolkningsunderlaget. Det är svårt att få tillräckligt med publik för att få verksamheten att bära sig. Det är även utmanande att uppnå god kvalitet då det potentiella antalet konstutövare är så pass litet och medlen begränsade. 

Kvaliteten på det finlandssvenska kulturutbudet diskuteras kontinuerligt. En förutsättning för god kvalitet är att det finns utbildningsmöjligheter på svenska på alla nivåer, och att dessa håller hög standard. Inom musiken finns idag ett heltäckande utbildningsutbud, men tyvärr är situationen inte lika god inom alla konst- och kulturformer. Många svenskspråkiga väljer att utbilda sig vid en finskspråkig läroinstitution eller utomlands ifall kvaliteten upplevs bättre där. I förlängningen kan detta leda till att den svenskspråkiga utbildningen utarmas eller försvinner. 

Kulturutbudet tenderar att koncentreras till de städer där det största publikunderlaget finns. Var man än bor i Svenskfinland borde man ha tillgång till ett rikt kulturutbud.

Våra bibliotek håller överlag internationellt sett en hög standard, men förutsättningarna varierar. På mindre orter kan det vara utmanande att fylla de nya krav som det alltmer digitala samhället förutsätter. Det finns även brist på svenskspråkig bibliotekspersonal på tvåspråkiga orter. Åbo akademi erbjuder behörighetsgivande studier för bibliotekarier, men för tillfället finns det ingen utbildning på svenska för biblioteksfunktionärer. 

Möjligheter

Språket bär kulturen och kulturen språket. Genom att stärka kulturen stärker vi såväl språket som den finlandssvenska identiteten och självkänslan.

Det finns många möjligheter att främja kultur som görs på svenska i Finland. Ett sätt är att regelbundet utvärdera utbildningen inom konst och kultur och anpassa den efter såväl de kvantitativa som de kvalitativa behoven.

Genom att förstärka marknadsföringen av den finlandssvenska kulturen och biblioteken kan vi hitta nya former och sätt att engagera och väcka nyfikenhet. Vi kan profilera oss tydligare mot den finska marknaden genom ett mer målmedvetet varumärkesarbete.

Vi kunde även i större utsträckning vända oss mot marknaden utanför vårt lands gränser, och i synnerhet Sverige och de övriga länderna i Norden, där språket är detsamma eller närbesläktat. Vi har mycket att lära oss av varandra, och möjligheterna till utbyte är nära nog oändliga. Genom nya former av samarbete – länder emellan, mellan olika konstformer eller mellan en konstform och en helt annan bransch – kan vi utveckla nya upplevelser, tankesätt, produktionsmodeller, och även lyfta fram finlandssvensk kultur på nya sätt.

Våra fokusområden

Bärkraftiga modeller för långsiktig kulturverksamhet

Vi stöder lösningar och aktiviteter som bidrar till att skapa unika upplevelser för kulturkonsumenten. Genom nya samarbetsformer med till exempel olika konstformer eller andra branscher, och olika stödåtgärder, som till exempel varumärkesbyggande och annan marknadsföring, vill vi hjälpa kulturaktörerna och biblioteken att uppnå en kvalitativ, livskraftig och bestående verksamhet.

Kompetensutbyte mellan kulturinstitutioner

Vi stöder nya former av kompetensutbyte mellan kulturinstitutioner. Syftet är att inhämta nya idéer, erfarenheter och skapa värdefulla kontaktnätverk för att stärka det finlandssvenska kulturfältet och göra det känt både nationellt och internationellt. Det kan handla om arbetsutbyte mellan en svenskspråkig kulturinstitution och en finskspråkig kulturinstitution eller en institution utomlands.

Våren 2021 prioriteras mindre kulturaktörer som är beroende av publikmöten och vars verksamhet påverkats negativt av coronapandemin. 

Tidsperiod: 2019–2021

Vi har löpande ansökningstid. Du kan ansöka om bidrag för verksamhet som är i linje med SFV:s fokusområden 2019–2021 (se ovan). 
 

söK Bidrag

Beskrivning

Av alla konstformer så är vården den vackraste, säger Taina Semi. Hon står mitt i en ring som består av vårdare från Villa Anemone, ett vårdhem för demenssjuka i centrum av Karis. Det är knäpptyst.