Betydelsefull bildning på 2020-talet

Betydelsefull bildning på 2020-talet är ett utvecklings- och forskningsprojekt som SFV:s studiecentral genomför i samarbete med vuxenpedagogiken vid Åbo Akademi i Vasa.

Projektet riktar sig till den mångsidiga och dynamiska finlandssvenska föreningsverksamheten som representerar den fria bildningen vid SFV:s studiecentral. Både föreningsverksamheten och de lärandeaktiviteter som ingår i den fria bildningen är en central och vital del av medborgarsamhället. Dessa står inför många utmaningar och möjligheter i vår tid.

Betydelsefull bildning på 2020-talet har ett flertal till varandra kopplade syften och konkreta mål. För det första är syftet att hos aktörerna inom föreningsverksamheten skapa och förstärka en medvetenhet om att man verkar inom och för bildning. Att man är en bildningsaktör att räkna med, och att man både kan hantera och vara proaktiv i förhållande till utmaningarna i vårt samhälle. Förstärkandet av bildningsidentiteten kopplas till målet att bistå aktörerna med att systematiskt utveckla det pedagogiska ledarskapet och den praktiska pedagogiska orienteringen i kursverksamheten. Detta för att den skall vara än mer betydelsefull, i bemärkelse av hög kvalitet och effektfullhet.

Ytterligare skall projektet finna, utveckla och sprida verktyg och metoder för att de anställda och de frivilliga skall kunna utföra ett gott och betydelsfullt pedagogiskt arbete. Syftet kan sammanfattas med tre till varandra kopplade övergripande frågor:

  • FÖR VAD finns man till? Vilket är syftet och målet med verksamheten? Är den tillräckligt tydlig och fokuserad? Så att de resurser man har räcker till och verksamheten har den effekt man är ute efter?
  • FÖR VEM är verksamheten? Vilken är och borde målgruppen vara? Med tanke på de samhälleliga utmaningar som dinns idag? Borde man arbeta aktiv för att nå nya målgrupper?
  • HUR arbetar man? Är arbets- och verksamhetsformerna ändamålsenliga och tidsenliga? Hur planerar och genomför man kurser? Hur kunde dessa utvecklas? 

Projektet har pågått sedan början av år 2021 och är i ett orienteringsskede. Professor Petri Salo från Åbo Akademi har genomfört ett tiotal intervjuer bland koordinatorer och verksamhetsledare inom finlandssvenska förbund och föreningar, på lokal, regional och nationell nivå. Han resonerar så här:

I många av förbunden och föreningarna arbetar man med att anpassa eller utveckla sin traditionella verksamhet i förhållande till de behov och villkor som gäller idag. Detta kan gälla syfte, mål, verksamhetsformer eller organisation. Detta är välkommet och behövligt, men sker för det mesta i den egna lilla kretsen, i vilken resurserna alltid är begränsade. Man skulle ha mycket att lära av varandra. 

Så gott som alla brottas med att de aktivas tid och energi att engagera sig verksamheten är knapp. Dessutom utmanas verksamheten av en ökande kortsiktighet och omedelbar behovstillfresställelse. Man är beredd att vara med i verksamheten, men endast för en kväll eller helg. Och man vill se och uppleva att man fått något ut av det man varit delaktig i. Förväntan om effekter och effektfullhet pressar förbund och föreningar från många håll.

Intervjuerna genomfördes per distans, med mötesprogrammet Zoom. Viruspandemin har inneburit många och nya utmaningar för förbundens och föreningarnas verksamhet. Några av Petri Salos iakktagelser:

Beredskapen att gå över till det digitala och att vara verksam på distans har varierat. Men det gavs exempel på många nya och kreativa sätt att bedriva verksamheten digitalt, genom att utnyttja sociala medier, applikationer och verktyg av olika slag. Den påtvingade digitaliseringen har ökat tillgängligheten och möjligheter till deltagande, genom att erbjuda möjlighet till att hemifrån delta t.ex. i möten eller olika, tidigare regionala evenemang. Några av de intervjuade menade att Corona-tiden fått oss att återupptäcka och  återuppfinna det lokala - värden i den egna livsmiljön och den lilla geografin. Detta är oerhört viktig för Svenskfinland.  

Projektet Betydelsefull bildning på 2020-talet samverkar med Förbunsarenan och kommer att del av det material som samlats i samband med Förbundsrundan 2021, som många tacknämligt svarat på. Man kommer att fokusera särskilt på de frågor som berör förbundens och föreningars aktiviter som bildningsaktör. Dessa frågor gäller t.e.x. utmaningarna med och utvecklingen av den mångsidiga kursverksamheten som sker inom ramen för SFV:s studiecentral.