Fri bildning

Vi verkar för en tidsenlig och relevant fri bildning som stärker individer och berikar samhället.


Aktuella SFV-projekt

Min bildning | Alla evenemang | Bokcirkel | Validering |
Betydelsefull bildning | Bildningskraft

sektorsansvarig, fri bildning
och rektor, SFV:s studiecentral
050-342 18 90
anna-karin.ohman@sfv.fi

Fria bildningen och föreningslivet fyller viktiga funktioner i vårt samhälle. Verksamheten har många dimensioner:

  • den får människor att växa och formar kunniga och bildade individer i samspel med andra,
  • den stärker demokratin,
  • den möjliggör aktivt medborgarskap,
  • den ger en förståelse för, och kunskap att granska omvärlden kritiskt.

En djupare förståelse av omvärlden stärker självkänslan och identiteten. 

Inom sektorn för Fri bildning stöder vi verksamhet som genomförs av

  • aktörer inom fritt bildningsarbete, och
  • föreningar som verkar på svenska i Finland. 

Vad?

SFV stöder verksamhet inom fria bildningen och föreningslivet, som fokuserar på att nå personer som idag inte är en del av verksamheten – vi tror att deltagande stärker både individen och samhället.

För att nå nya målgrupper bör verksamheten vara nära människan och utvecklas i dialog med målgruppen. Den kan också vara experimentell, nyskapande och innovativ. 

Varför?

Utmaningar

Verksamheten är mångsidig, men når inte i tillräckligt hög grad grupper som anses svåra att nå, som till exempel invandrare, unga, pensionärer och män. Vi vet att marginaliseringen ökar, att unga mår sämre och att människor upplever ensamhet och utanförskap. Fria bildningen och föreningslivet kan inte svara mot samhällets alla behov, men kan stärka, lysa upp och medvetandegöra både på individ- och samhällsnivå.

Den snabba samhällsutvecklingen leder till nya kunskaps- och kompetensbehov. Utmaningen är att ligga i tiden, hålla sig à jour med utvecklingen, kunna se behoven och utveckla en kvalitativ verksamhet.

Aktörerna är ofta små och många upplever tidspress och höga förväntningar. Samtidigt ökar de professionella kraven på anställda och förtroendevalda inom organisationerna. Delar av föreningslivet upplever det allt svårare att rekrytera förtroendevalda. Samtidigt ser vi att det frivilliga engagemanget ändrar form. 

Möjligheter

Fria bildningens verksamhet är välfungerade och har en legitim, given plats i vårt samhälle. Möjligheterna är oändliga eftersom verksamheten är fri till sin form. Genom att nå fler, stärker man ytterligare verksamheten och medverkar till att fler människor möts och utvecklas. Det frivilliga engagemanget ökar, vilket ger föreningslivet nya möjligheter. 

Aktörer inom den fria bildningen och civilsamhället är flexibla och kan snabbt svara mot nya typer av bildningsbehov i samhället. Genom att stärka organisationerna som professionella aktörer, stärker man och förbättrar verksamheten.  

"För att nå nya målgrupper bör verksamheten vara nära människan och utvecklas i dialog med målgruppen."

Hur? 

Vår strategi

Vi vet att samhörighet och delaktighet främjar välmående och därför vill vi att fler i samhället hittar passande former för ideellt engagemang.

SFV stöder verksamhet som ligger i tiden och med ambition att ge aktuell och tidsenlig bildning till den finlandssvenska befolkningen. Formen och innehållet kan variera. Digital kompetens, digitalt medborgarskap, digitalisering och robotisering ligger i tiden. Hur påverkas bildningen av den tekniska utvecklingen? Frågor som berör demokrati, källkritik och kritiskt tänkande är ständigt aktuella. 

Framtidskompetens, såsom förändringskompetens, kreativitet, problemlösningsförmåga, kontinuerligt lärande och sociala färdigheter, kan utvecklas inom fria bildningen. Detsamma gäller verksamhet som ger samhällskunskap på bred nivå och verktyg för ökat inflytande och organisationskunskap för samhällsengagemang. Även verksamhet som stöder samhälleliga utmaningar, som segregation, utanförskap i samhället, psykisk ohälsa, hälsa, välmående och hållbar utveckling, kan utvecklas inom fria bildningen.

Vi stöder verksamhet som utvecklar styrelsearbetet och stöder föreningens förtroendevalda. Verksamhet som erbjuder nya former av ideellt engagemang tror vi gynnar hela föreningslivet. Vi vill stärka organisationerna som professionella aktörer genom att stöda verksamhet för kompetensutveckling. Vi vill också stöda aktiviteter som utvecklar och förbättrar organisationen (till exempel utvecklings-, strategi- och fokusarbete). Genom att stöda olika samarbetslösningar tror vi att fler gynnas. 

Våra fokusområden

Fria bildningen och föreningslivet når fler

Vi stöder verksamhet som får fler att ta del av bildning, bli delaktiga i samhället och hitta meningsfull verksamhet.

Vi stöder verksamhet som underlättar och stöder det frivilliga engagemanget inom föreningslivet. Vi stöder aktiviteter som testar nya former för ideellt engagemang. Verksamheten får gärna vara innovativ och experimentell.

Bildning som ligger i tiden

Samhällsutvecklingen är snabb och bildning är viktigare än någonsin. Vi stöder verksamhet som fokuserar på att tillgodose individer med tidsenlig och relevant kompetens och kunskap. 

Professionella organisationer

Vi stöder verksamhet som stärker organisationerna som professionella aktörer. Genom kompetensutveckling, strategi- och fokusarbete samt gemensamma samarbetslösningar stärks och förbättras organisationernas förutsättningar att bedriva verksamhet på svenska i Finland.

Tidsperiod: 2019–2021
 

Vi har löpande ansökningstid. Du kan ansöka om bidrag för verksamhet som är i linje med SFV:s fokusområden 2019–2021 (se ovan). 

 

söK bidrag

Beskrivning
Som en liten organisation funderade vi på hur vi kunde bidra till Finlands 100-årsjubileum. Vår gåva blev videoklippen, där olika personer berättar sin synvinkel om vårt lands båda nationalspråk, säger verksamhetsledare Martina Harms-Aalto.