Allmänna bidrag

Webbtjänsten för ansökningar och redovisningar är stängd för uppdatering. Öppnar igen 1.9.2018.

 

SFV:s allmänna bidrag avser bildnings- och kultursträvanden, och riktas till Finlands svenskspråkiga befolkning samt till övriga som önskar främja det svenska språket i Finland. 

Kriterier för allmänna bidrag, februariomgången 2018

Februariomgångens ändamål   

Ändamålen är utformade utgående från forskning och utvärderingar, som till exempel PISA-undersökningen, tankesmedjan e2:s undersökning Talar du svenska? - en undersökning om finskspråkigas attityder till svenskan och de svenskspråkiga, samt tankesmedjan Magmas undersökning Kulturpolitik på svenska.

Bidrag beviljas för följande ändamål:          

1. Ändamål i syfte att stärka den svenskspråkiga utbildningen med målet att höja kvaliteten i skolorna och daghemmen med digitalisering som en naturlig del.

 • Språkpedagogik och språklig mångfald.
 • Ny pedagogik med fokus på matematik- och naturvetenskap, problemlösning och jämlikhet.
 • Skolutveckling och ledarskap.

2. Ändamål i syfte att höja värdet av att kunna svenska, och därigenom öka kunskapen om, och förbättra attityden till den finlandssvenska kulturen.

 • Möten mellan olika språkgrupper.

3. Ändamål i syfte att stärka den finlandssvenska identiteten genom konst och kultur.

Avsett för kulturarbetare inom musik, scenkonst, visuell konst eller litteratur samt kommunala bibliotek.

 

Vem kan söka bidrag?

Organisationer

 • Kommun/stad (daghem, förskola, eftis, grundskola, gymnasium, bibliotek eller annan enhet).
 • Registrerad förening som verkar enligt skolårets läsår.
 • Annan bolagsform med allmännyttig verksamhet.

Privatpersoner

 • Lärare (även lärare som undervisar svenska i finskspråkiga skolor).
 • Barnträdgårdslärare (även övrig personal på daghem, förskola och efis).
 • Bibliotekarier
 • Kulturarbetare (inom musik, scenkonst, konst eller litteratur).

Gruppansökningar tas inte emot. Om flera privatpersoner ansöker för samma ändamål, skickar alla in en separat ansökan. Privatpersoner kan inte beviljas bidrag två år i rad.
 

Allmänna anvisningar

Ansökningstiden var 1-28.2.2018

Beviljat bidrag skall användas under perioden 06.2018-05.2019.

I ansökan skall framgå:

 • vad som eftersträvas och varför
 • hur projektet genomförs
 • hur projektet kommer att utvärderas.

Beslut skickas till alla sökande per e-post i slutet av april 2018.

Redovisning skall inlämnas via webbtjänsten senast en månad efter att ändamålet är genomfört. De beviljade bidragen betalas 24.5.2018.


Läs gärna våra Frågor och svar om SFV:s webbtjänst för ansökningar

Har du fler frågor? stipendier@sfv.fi eller SFV:s kansli, tfn 040-533 17 10


SFV har två ansökningsperioder:

 • I februari söker organisationer som verkar enligt skolårets läsår (för projekt som genomförs följande höst- eller vårtermin) samt privatpersoner. Detaljerade kriterier för ansökningsperioden finns överst på denna sida.
 • I september söker organisationer (för verksamhet som skall ske följande år). Detaljerade kriterier publicerar vi på denna sida då ansökningsperioden börjar.

Beskeden från septemberansökan 2017 har skickats per e-post till alla sökande. Beviljade bidrag utbetalas 31.1.2018.  Redovisning skall inlämnas via webbtjänsten senast en månad efter att ändamålet är genomfört.

Beviljade bidrag hittar du under SFV:s redovisningssida