Bidrag och stipendier

SFV utdelar årligen olika bidrag och stipendier, och förmedlar statsbidrag. Bidragen och stipendierna riktas till Finlands svenskspråkiga befolkning och till övriga som önskar främja det svenska språket i Finland. SFV beviljar inte studiebidrag eller bidrag till idrottsföreningar. De bidragen söker du från Svenska studiefonden, och från Finlands Svenska Idrott FSI, som båda får blockbidrag av SFV.

Bidrag


  • Kursbidrag (statsbidrag) för kurser som ordnas av svensk- eller tvåspråkiga organisationer, löpande ansökningstid. Mer information
  • Cirkelbidrag (statsbidrag) för studiecirklar arrangerade av organisationer och privatpersoner, löpande ansökningstid. Mer information

Vistelsestipendier

  • Vistelsestipendier i Ingå skärgård för lärare och barnträdgårslärare, i Västanfjärd för bibliotekarier och kulturarbetare, samt för författare på Biskops Arnö i Sverige. Mer information.

Studentstipendier

  • Stipendier för svenska som andra språk, för goda prestationer i studentskrivningarna i svenska som andra inhemskt språk (A eller B-kurs). Tio studenter med högsta poäng väljs ut av Svensklärarna i Finland, och får ett stipendium på 500 euro.

Pilotprojekt

Ålandsstipendium
Tre stipendier på 5000 euro delas ut till åländska studerande som studerar i Finland (på fastlandet) inom pedagogikområdet. Stipendierna utgör ett pilotprojekt, pilotperioden är 2017-2019. Syftet är att utreda om ett stipendiesystem kan befrämja byggandet av aktiva kontakter mellan Åland och fastlandet, i ett läge då allt färre åländska studerande väljer Finland som studieland. Pedagogikområdet fungerar som pilot- och utvärderingsområde. Mer information.