Metodböcker

Här hittar du böcker som har getts ut i samband med olika projekt där SFV:s studiecentralsverksamhet varit involverad. Böckerna kan med fördel användas av olika föreningar och grupper.

Många av böckerna finns ännu tillgängliga i fysiskt format. Om du är intresserad av någon bok, ta kontakt med närmaste kansli.

De flesta böcker finns också tillgängliga i pdf-format.

Alla böcker är gratis!

 

Coacha för mer arbetsglädje

Böckerna, textbok och arbetsbok är främst avsett för ledare som vill arbeta med att coacha sina medarbetare på ett sätt som leder mot resultat. Materialet är indelat i två delar. Del I ger dig bakgrund och tips om verktygen samt råd inför coach-arbetet. Del II innehåller själva verktygen.

Från början var materialet tänkt att hjälpa chefer till dem som är 55+, men även yngre kan ha glädje av de flesta verktygen för att få en belysning av arbetsuppgifter och roll.

Ladda ner textboken som pdf
Ladda ner arbetsboken som pdf

Författare: Lena Börjeson
Utgiven: 2008

Metodguiden

Mappen Metodguiden består av ett tjugotal metoder som b.la. kan användas i lokalt utvecklingsarbete. För varje metod finns, förutom en kort beskrivning av metoden, angivet när den är rekommenderad att användas, vad man bör tänka på vid användningen av den, hur omfattande metoden är tidsmässigt och hur krävande den är beträffande svårighet.

I Metodguiden finns också “Fusklapp för handledare” som innehåller nyttiga tips för dig som ska axla handledarens roll. Guiden innehåller också en CD-skiva med Metodguidens metoder samt en metodguidesplansch.

Ladda ner guiden som pdf

Författare: Marina Lindell m.fl.
Utgiven: 2006

Vi gör det tillsammans - handbok om samarbete

Boken är en idéhandbok för individer och grupper som genom samarbete vill hitta lösningar på de utmaningar som förändringar för med sig och få ny drivkraft till det dagliga arbetet. Boken innehåller många praktiska övningar och uppgifter med vars hjälp en grupp kan utveckla sin funktionsförmåga och förbättra gruppmedlemmarnas välbefinnande. I boken förmedlas författarens internationalitet, vilket ger en hel del att tänka på ur den finländska kulturens synvinkel.

Ladda ner boken som pdf
Doing Things Together (pdf)

Författare: Brad Absetz
Utgiven: 2006
Översättning: boken finns också på engelska

DKB - Handbok i demokratikonsekvensbedömning

Modellen i boken tar fasta på elva olika variabler med vars hjälp man kan mäta demokratin ur olika synvinklar. Syftet med boken och modellen är att den ska vara ett verktyg på vägen för de som är intresserade av vad olika strukturomvandlingar kan få för effekter i den egna byn. En genomgående tanke i handboken är, att ta fasta på hur den enskilde individen kan påverka beslutsfattandet i sin närmiljö.

Ladda ner boken som pdf

Författare: Christina Öling
Utgiven: 2006

Konfliktlösning

Handboken i konfliktlösning ger förslag till metoder som kan användas för alla typer av konflikter: inom och mellan individer, mellan olika grupper av människor och ibland mellan hela kulturer. Utgångspunkten är att individen är den viktigaste resursen vid lösandet av en konflikt.

Ladda ner boken som pdf
Konfliktinratkaisu (pdf)

Författare: Sanna Peitso
Utgiven: 2006
Översättning: boken finns också på finska

Lokal kämparglöd

Boken innehåller elva berättelser som handlar om gräsrötternas kamp för den lokala demokratin. Exemplen i boken handlar bl.a. om byggande av fibernät, vägbygge och bygge av ett byacenter. Det goda med dessa exempel är att de som är involverade, har lyckats driva igenom det de brinner för och därmed visat att den lokala demokratin inte bara finns i fantasin.

Ladda ner boken som pdf

Författare: Ann-Sofie Långvik och Sanne Wikström
Utgiven: 2006

Föreningskompassen

Målet med mätinstrumentet är att verksamheten i föreningen skall utvecklas så att den motsvarar medlemmarnas både uttalade och outtalade förväntningar, antalet medlemmar skall öka, ekonomin skall hållas i balans, medlemmarna skall trivas i föreningen och föreningens framtid skall tryggas.

Ladda ner boken som pdf
Yhdistyskompassi (pdf)
Ny, förkortad och omarbetad version (pdf)

Författare: Malin Ström
Utgiven: 2000 och 2006
Översättning: boken finns också på finska

Tumstock för föreningsdemokrati

Ladda ner boken som pdf

Författare: Peter Backa
Utgiven: 2006

SoR-Handbok - Social redovisning

Ladda ner boken som pdf

Författare: Håkan Björk
Utgiven: 2005

Social ekonomi - byaekonomi

Författare: Margita Lukkarinen och Ann-Sofi Smeds-Nylund
Utgiven: 2004

På rätt kurs - planeringshjälp för tredje sektorns kursverksamhet

Författare: Ann-Maj Björkell
Utgiven: 2001

Metoder för framtidsdiskussion - i grupp

Ladda ner boken som pdf

Författare: Christine Widd
Utgiven: 2000

Att prata om framtider

Ladda ner boken som pdf

Författare: Peter Backa
Utgiven: 1998

Byajour - en flexibel servicepunkt

Ladda ner boken som pdf

Författare: Niklas Ulfvens
Utgiven: 1997

Projektplanering

Ladda ner boken som pdf

Författare: Niklas Ulfvens
Utgiven: 1997

Byaplan - redskap för framtiden

Ladda ner boken som pdf

Författare: Tomas Lundqvist
Utgiven: 1997